• Hakkında
 • Protokolün Amacı
 • Protokol Kapsamında Hedeflenen Faaliyetler
 • Bilgi Kartları
 • Rehberler
 • Etkinlikler
 • 7318-
  Yazdır!

  Hakkında

  İş sağlığı ve güvenliği kavramı son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan birisidir. Özellikle inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları önemli bir sorun teşkil etmektedir.
  Ülkemizde inşaat sektörünün en büyük sorunu iş kazaları ve meslek hastalıkları olarak kendini göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre inşaat sektörü en çok iş kazası yaşayan sektörler arasındadır. Keza ölümlü iş kazalarında da yine sektör başta gelmektedir.

  İş kazalarının manevi ve maddi boyutları büyüktür. Yaşanan iş kazalarının önlenebilmesi, kayıpların en aza indirilebilmesi ve sektördeki tüm tarafların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde Avrupa müktesebatındaki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78’inci maddesine dayanılarak 2003 ve 2004 yıllarında yayımlanan yönetmeliklerle ülkemiz çalışma hayatına kazandırılmıştır. Söz konusu mevzuatlar, 20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında güncellenmiştir.

  Ülkemizin mevzuat açısından gerekli altyapısı bulunmaktadır. Ancak önemli olan iş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak, bu politikaların bütüncül bir şekilde topluma bildirilmesidir. İş sağlığı ve güvenliği kültürü alanında toplumsal farkındalığın oluşturulmasıdır.

  Sektörün ağır ve tehlikeli işlerin yoğun olduğu bir işkolu özelliğinde olması kazaların diğer işkollarına göre daha ağır ve acı sonuçlar doğurması sektörün bu konudaki imajını da olumsuz yönde etkilemektedir.

  Sektörde geçmiş yıllarda meydana gelen ölümlü iş kazalarının gerçekleşme şekilleri özelinde yapılan araştırmalar, yaşanan ölümlerin %35 ila %45 arası değişen oranlarda yüksekten düşme kaynaklı gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu kazaların büyük bir kısmı çatı, kat kenarlarından, iskelelerden, asansör boşluğu ve yapıdaki diğer boşluklardan düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Yüksekte çalışmalardan yapılacak risk analizleriyle kazalardan korunmak mümkündür. İnsan hayatının emanet edildiği ekipmanın doğru olması kurulumlarının doğru yapılması hayati önem taşımaktadır.

  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilendirme ve farkındalık yaratma ve bu alanlara yönelik program ve politikalar geliştirme kritik önem sahiptir. İNTES bu sorumluluklarının bilinciyle gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini eklemiş, 16 Ocak 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla İNTES Başkanı Celal Koloğlu ile birlikte İnşaat Sektörü Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü imzalamıştır. Protokolün ana faaliyetlerinden biri “Yapı sektöründe yüksekten düşme kaynaklı iş kazalarının ve bu kazalara bağlı kayıpların önlenmesi için standartlara uygun iş ekipmanı kullanımının yaygınlaştırılması ve yüksekte güvenli çalışma bilincinin oluşturulması amacıyla “Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyasının başlatılması” olarak belirlenmiştir. Kampanya kapsamında yüksekte çalışma kaynaklı işlerde kazaların önlenebilmesi amacıyla inşaat sektörünün tüm taraflarına yönelik birçok faaliyet gerçekleştirilecektir.

  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu ikinci 100 Günlük Eylem Planında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hedefleri arasında Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası da yer almıştır. Kampanya kapsamında üç büyük ilde etkinlikler düzenlenerek iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülke çapında geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef İNTES’in Bakanlıkla imzaladığı protokol kapsamında gerçekleştirilecektir.

  .

  7318
  7320-7318
  Yazdır!

  Protokolün Amacı

  Protokolün Amacı

  2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile ilgili 2018/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde talimatlandırılmış olan, “Ülke çapında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve işletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli anlayışının hakim kılınması ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı ve güvenilir bir şekilde izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulması” ve “Kamu yatırım projelerinin hazırlık ve uygulama aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusunun özellikle dikkate alınması” hususları çerçevesinde, protokol taraflarının inşaat sektöründe işbirliği ile ortak çalışmalar yapmasıdır.
  .

  7320
  7322-7320
  Yazdır!

  Protokol Kapsamında Hedeflenen Faaliyetler

  Protokol Kapsamında Hedeflenen Faaliyetler

  Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası kapsamında yılda 2 defadan az olmamak üzere birer günlük bilgilendirme faaliyetleri (eğitim, seminer, toplantı vb.) yapılması, kampanya faaliyetlerinin inşaat sektörü ve kamuoyu ile paylaşılması için ortak çalışmalar yapılması (Kampanya kapsamında yapılan çalışmalar ve bilgilendirme dokümanlarının tarafların web siteleri aracılığı ile duyurulması, spot film, iş ekipmanları ve yüksekte güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili yayın ve dokümantasyon hazırlıkları vb.),

  Kamu tarafından yapılan projelerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili kamu kuruluşları ile ortak toplantılar düzenlenmesi, inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin dikkate alınması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi,

  İnşaat sektöründe risk değerlendirme çalışmalarının sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak geliştirilmesi ve sektöre yaygınlaştırılması, bu kapsamda İSGGM tarafından hazırlanmış dokümanların sektörde görev yapan iş güvenliği uzmanları ile gözden geçirilmesi ve sektörle paylaşılması,

  İnşaat sektörüne yönelik iş sağlığı ve güvenliği mevzuat hazırlık çalışmalarında taraflar arasında etkin görüş alışverişinde bulunulması için İSGGM tarafından hazırlanan taslak dokümanların, hazırlık ve görüş alma aşamalarında İNTES’in ve üyesi firmaların iş güvenliği uzmanları ile birlikte değerlendirilmesi,

  Protokol çalışmaları sırasında ortaya çıkacak ve taraflarca işbirliği yapılmasında yarar görülen iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren diğer faaliyetlerin taraflarca yürütümüne yönelik her türlü ortak çalışmayı kapsar..

  7322
  7259-7322
  Yazdır!

  Bilgi Kartları

 • .

  7259
  7257-7259
  Yazdır!

  Rehberler

 • .

  7257
  7261-7257
  Yazdır!

  Etkinlikler

   

  YÜKSEKTE GÜVENLE ÇALIŞ KAMPANYASI
  SEMİNERLERİ
  ANKARA-İSTANBUL-ANTALYA

   

  İNTES ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 16 Ocak 2019 tarihinde “İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokolün imzaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu tarafından atıldı.

  Protokol kapsamında 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2018/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde talimatlandırılmış olan, “Ülke çapında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilme ve işletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli anlayışının hakim kılınması ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı ve güvenilir bir şekilde izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulması” ve “Kamu yatırım projelerinin hazırlık ve uygulama aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusunun özellikle dikkate alınması” hususları çerçevesinde, inşaat sektöründe iş birliği ile ortak çalışmalar yapması amaçlandı.

  Protokolün ana faaliyetlerinden biri “Yapı sektöründe yüksekten düşme kaynaklı iş kazalarının ve bu kazalara bağlı kayıpların önlenmesi için standartlara uygun iş ekipmanı kullanımının yaygınlaştırılması ve sektördeki paydaşların yüksekte güvenli çalışma eğitimleri ile bilgi birikim düzeyinin arttırılması ve yüksekte güvenli çalışma bilincinin oluşturulması amacıyla ‘Yüksekte Güvenli Çalış’ Kampanyasının başlatılması” olarak belirlendi.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası kapsamında;  8 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da, 12 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da, 15 Şubat 2019 tarihinde Antalya’da üç ayrı seminer düzenlendi.

  Üç ilde düzenlenen Seminere kamu, özel sektörden iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanlar ve akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğrencilerin oluşturduğu yaklaşık bin kişilik katılım sağlandı.

  Seminerlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün uzmanları, akademisyenler, inşaat sektörünün önde gelen firmalarının iş sağlığı ve güvenliği uzmanları eğitim niteliğindeki sunumları paylaştılar. Tüm gün süren Seminerlerin açış konuşmaları ise İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün ve Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığının yöneticileri tarafından gerçekleştirildi.

  Seminer Metni Özeti Linktedir

  SUNUMLAR

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
  Düşmeyi Önleyici ve Durdurucu Sistemler

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
  Cephe İskeleleri ve Sütunlu Çalışma Platformları

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
  Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

  Astaldi-Türkerler J.V. Çevre ve İSG Şefi Çağrı Yıldız  
  Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Yüksekte Güvenli Çalışma

  Mira Endüstriyel Eğitim Dan. Org. İnş. Tic. Ltd. Şti. Eğitmen Haldun Ülkenli
  Yaşam Hatlarında İyi Uygulamalar

  Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. A Sınıfı İSG Uzmanı Hakan Özer
  Yüksekte Güvenli Çalışıyorum

  Mesa İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürkan Kasap
  Kalıp İşlerinde İyi Uygulamalar

  Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Toplam Kalite ve SEÇ Temsilcisi Mustafa Aslan 
   Yüksekte Güvenli Çalış

  Prof. Dr. Gökhan Arslan
  İş Güvenliği Eğitiminde Modern Sanatlar ve Bilişim Teknolojileri
  .

  7261
  ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
  T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
 • © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.