• ÜYE YAPISI
 • TÜZÜK
 • ÜYELİK FORMU
 • 2957-
  Yazdır!

  ÜYE YAPISI

  İNTES’İN amacı üye sayısını artırmak değildir.

  İNTES’e belli bir deneyime, finansal yeterliliğe sahip, yönetimindeki mühendis kadrosu ile teknik bilgi düzeyi yüksek firmalar üye olarak kabul edilmektedir.

  İNTES üyeleri Türkiye’de gerçekleştirilen büyük alt ve üst yapı işlerini ve yurt dışında gerçekleştirilen marka projeleri üstlenmektedirler.

  Üyeleri sektörün tüm faaliyet alanlarında işler üretmekte, yatırımlarını farklı sektörlere de yönlendiren Türkiye’nin önde gelen firmalarıdır. Üyeleri yurt içinde üstlenilen işler yanı sıra yurt dışında uluslararası müteahhit olarak faaliyet göstermekte ve küresel düzeyde tanınmaktadır.

  Tüm üyelerin en önemli hedefi nitelikli iş gücü ile kaliteden ödün vermeden, işi beklenen zamanda ve sözleşme koşullarına uygun olarak gerçekleştirmektir.

  İNTES üyelerinin Genel Kurulda fikir ve önerileri ile karar oluşturma, sendika organlarını seçme ve seçilme hakları vardır.

  .

  2957
  2959-2957
  Yazdır!

  TÜZÜK


  TÜZÜK İNDİR

  TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI

  ANATÜZÜĞÜ
  BÖLÜM I

  TANIMI VE AMACI

  SENDİKANIN ADI, MERKEZİ, ADRESİ
  MADDE 1 : Sendikanın adı İNTES – Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası olup, kısaltılmış adı İNTES İŞVEREN SENDİKASI’dır.

  Sendikanın merkezi ANKARA’da 4.Cad. 719.sokak No:3 Yıldız-Çankaya adresindedir.

  Sendika merkezinin ANKARA şehri hudutları içinde başka bir adrese nakli Ana Tüzük’te değişiklik yapılmasını gerektirmez.

  Sendikanın şubesi yoktur.

  SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ İŞKOLU
  MADDE 2 : Sendikanın faaliyet göstereceği işkolu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirlenen 13 no.lu İNŞAAT işkoludur.

  SENDİKANIN AMACI
  MADDE 3 : İNŞAAT işkolunda faaliyet gösteren işverenleri Sendika bünyesinde toplamak ve üyelerini temsil etmek, üyelerinin çalışma alanlarında, yasal mevzuata uygun hareketle ortak ekonomik, sosyal hak ve yararlarını korumak ve geliştirmek aralarında karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak, işkolunda kurulmuş veya kurulacak işyerlerinin verimli ve uyumlu çalışmasına yardımcı olmak, işkolunda adil bir ücret sisteminin kurulmasına ve çalışanlar için daha iyi bir ortamın gerçekleştirilmesine ve çalışma barışının kurulması ve kalıcılığının teminine yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurumu ve özel teşebbüslerle işbirliği yapmak, Çerçeve Sözleşmeler, Toplu İş Sözleşmeleri ve Grup Toplu İş Sözleşmeleri imzalamak; bu amaçla faaliyette bulunmaktır.

  Bu amacın gerçekleştirilmesi için; Milli yararlara uygun, Devletin Ülkesi ve Milleti için bölünmez bütünlüğünün, Milli Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması, Atatürk İlke ve İnkılâplarının yaşatılması için demokratik ilkelerden ayrılmadan ve kanunların emrettiği yolda faaliyet gösterilmesi esastır.

  SENDİKANIN ÇALIŞMA KONULARI
  MADDE 4 : Sendika, amacı doğrultusunda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve diğer mevzuatın imkân verdiği her türlü muamele, faaliyet ve teşebbüslerde bulunur.

  1. İşkolundaki işverenlerin Sendika çatısı altında birleşmelerini sağlar.

  2. Toplu İş Sözleşmesi akdeder.

  3. Toplu iş uyuşmazlıklarında gereğinde ilgili makama, arabulucuya hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurur, temsilci gönderir, görüş bildirir.

  4. Çalışma hayatından, mevzuattan, Toplu İş Sözleşmesinden veya örf ve adetten doğan hususlarda icabında dava açar ve bu münasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olur.

  5. Lokavta karar verebilir, idare eder, lokavtı kaldırabilir.

  6. Grev ve Lokavt Fonu kurar ve bu fondan Genel Kurulca kabul edilen Yönetmelik esasları dairesinde, üyelerine ödemede bulunabilir.

  7. Mevzuat hükümleri dairesinde, amacıyla ilgili milli ve milletlerarası kuruluşlara üye olabilir veya bunların toplantılarına katılabilir, kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gönderir.

  8. Çalışma mevzuatı, işveren işçi ilişkileri, yönetim, verimlilik, beşeri ilişkiler, iş değerlendirmesi ve iş güvenliği gibi konularda, kurs, seminer, konferans, açık oturum ve benzeri toplantılar tertipleyebilir ve tertiplenenlere katılabilir.

  9. Mevzuat hükümleri dairesinde, amacıyla ilgili olarak gazete, dergi, kitap gibi periyodik olan veya olmayan yayım faaliyetleri yapabilir ve bu işler için gerekli basın tesisleri kurabilir.

  10. Üyelerin yararlanmaları için kütüphane, sağlık ve spor tesisleri kurabilir.

  11. İşkolunda adil, dengeli ve bilimsel ücret sisteminin kurulmasını sağlamak ve daha iyi çalışma ortamı yaratmak için çalışmalar yapar veya yaptırır ve ayrıca amacı ile ilgili konularda araştırmalar yapar.

  12. Üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışır ve bu amaçla eğitim birimleri veya eğitim vakfı kurabilir, herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olabilir.

  13. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım edebilir.

  14. Genel Kurul kararıyla nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla Sanayi ve Ticaret Kuruluşlarına yatırımlar yapabilir.

  15. İş hukuku, emeğin korunması ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı gibi konulara ait mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile yakından ilgilenir, görüş ve düşüncelerini duyurabilir.

  16. Çalışma şartlarını memleket ekonomisine ve ortak menfaatlere uygun şekilde düzenleyici tedbirler alır, işkolunda bir örnek iş şartlarını yerleştirmeye gayret eder.

  17. Üyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıkları uzlaştırıcı sıfatı ile veya hakem yolu ile çözümlemek için teşebbüs ve faaliyette bulunabilir.

  18. Sendika amaç ve konusunun gerektirdiği menkûl ve gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, menkûllerini rehin, gayrimenkullerini ipotek edebilir, başkalarına ait menkûl ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek kabul ve tesis edebilir, gereğinde fekkedebilir, mevzuat ile sınırlı olmak kaydıyla her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

  19. İş güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yapar, ilgili mercilerce yapılan çalışmalara katılır, üyelerine iş güvenliği tedbirleri hakkında bilgi verir, gereğinde tedbirlerin alınmasına yardımcı olur ve sonuçlarını izler.

  20. Amacına uygun olarak, mevzuat çerçevesinde üyelerinin ortak ekonomik, meslekî, idari ve sosyal hak ve menfaatlerini korur ve geliştirir. Teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaları yapar. Bu faaliyetleri nedeni ile; kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, bunlarla işbirliği yapar.

  BÖLÜM II
  ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇEKİLME, ÇIKARILMA
  ÜYE OLMA

  MADDE 5 : Sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda faaliyette bulunan işyerlerinin “gerçek” veya “tüzel kişi” olan işvereni Sendikaya üye olabilir.

  Sendika Üyeliği yasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde kazanılır.

  Sendika üyelik başvurusu, işveren tarafından sendikaya yazılı olarak yapılır. İşverenin tüzel kişilik olması halinde Yönetim Kurulunun almış olduğu kararın örneği başvuruya eklenir.

  Üyelik, Yönetim Kurulunun başvuruyu kabulünü e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirmesi ile kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun kabul edildiğinin e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirildiği tarihtir.

  Sendika üyelik başvurusunda bulunan işveren, başvuru ile birlikte gerçek kişi ve tüzel kişiliğin temsil belgeleri ile Sendika Yönetim Kurulu tarafından istenen bilgi ve belgeleri sunar.
  Üyelik başvurusu Yönetim Kurulu tarafından reddedilirse, ret kararı sendika tarafından gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir ve yazılı olarak işverene tebliğ edilir.

  “Gerçek kişi” olan işverenin reşit olması, medeni hakları kullanmaya ehil bulunması, kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olması şarttır.

  ONUR ÜYELİĞİ

  MADDE 6 : İşkolunun gelişmesine veya Sendikaya büyük hizmette bulunmuş olanlara Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile “Onur Üyeliği” unvanı verilebilir.

  Onur üyeleri özel bir deftere kaydedilirler, aidat ödemezler, Genel Kurullarda nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.
  ÜYELİKTEN ÇEKİLME

  MADDE 7: Üyelikten çekilme başvurusu işveren tarafından sendikaya yapılır. İşverenin tüzel kişilik olması halinde yetkili organın çekilmeye ilişkin almış olduğu kararın örneği başvuruya eklenir. Çekilme bildirimi sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir.

  Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.

  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

  MADDE 8 : Sendika Üyeliğinden çıkarılma kararı kanun, ilgili mevzuat ve Anatüzük çerçevesinde verilir.

  Üyenin Sendikadan çıkarılma kararı, Disiplin Kurulu’nun yaptığı inceleme sonucu düzenleyeceği soruşturma ve görüş raporu üzerine Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurulca verilir.

  Üyelikten çıkarılma aşağıda yazılı sebeplerden birine dayanılarak yapılabilir:
  a) Milli ve meslekî menfaatlere, Sendika amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda bulunmak;
  b) Sendikanın genel yararlarının zedelenmesine yol açacak, birlik ve beraberliği bozacak davranışlarda bulunmak;
  c) Bu Ana Tüzük ve buna dayanılarak çıkmış veya çıkacak yönetmelik hükümlerine veya Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak;
  d) Sendikaya karşı olan malî yükümlülükleri Yönetim Kurulunca kabule şayan bir sebep olmadan üç aydan fazla bir süre içinde yerine getirmemek veya yapılan yazılı ihtara rağmen ödememek;
  e) İşçi sendikaları ile toplu görüşme yapmak, toplu iş sözleşmesi imzalamak, toplu sözleşmelerin tadili anlamını taşıyan protokol veya anlaşma yapmak.

  Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir.

  Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

  Müracaatları halinde Sendikadan (d) bendine göre çıkarılanların Yönetim Kurulu kararı ile, diğer bentlere göre çıkarılanların ise Genel Kurul kararı ile, tekrar üyelik kayıtları yapılabilir. Ancak, Sendikadan çıkarılan üyenin, yeni üyelik talebinin yetkili kurulca görüşülebilmesi için, çıkarılma nedeninin ortadan kalktığına kesin kanaat getirilmesi gereklidir.

  Çıkarma talebi ile Genel Kurula sevk edilen üye, karar kesinleşinceye kadar, Sendika faaliyetlerinden yararlandırılmaz.

  ÜYELİĞİ SONA ERDİREN HALLER

  MADDE 9 : İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybeden gerçek ve tüzel kişilerin, Sendika üyelikleri ve Sendika organlarındaki görevleri bu sıfatı kaybettikleri tarihten geçerli olmak üzere kendiliğinden sona erer.

  Tüzel kişi üyeliği temsilen, işveren vekili sıfatıyla Sendika bünyesinde görev almış olanların, tüzel kişilik nezdindeki işveren vekilliğinin sona ermesi halinde, Sendika bünyesindeki görevleri de sona erer ve fakat tüzel kişiliğin üyeliği düşmez.

  Ancak, görevi bu nedenle sona eren işveren vekilinin Sendikanın bir diğer tüzel kişi üyesi bünyesinde işveren vekili Kamu sektöründen ise, Sendikanın bir başka Kamu Sektörü üyesinde birinci derece temsil yetkisiyle işveren vekili sıfatının devam etmesi halinde Sendika bünyesindeki görevi devam eder.

  ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK

  MADDE 10 : Bir üst kuruluşa üye olma ve üyelikten çekilme Sendikanın Genel Kurul kararına bağlıdır. Bu karar, Sendikanın Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

  Üst kuruluş üyeliğinden çekilme, üst kuruluşa bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.

  ULUSLARARASI İŞVEREN KURULUŞLARINA ÜYELİK

  MADDE 11 : Sendika, tüzüğünde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası işveren kuruluşlarının kurucusu olabilir, bu kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir, iş birliğinde bulunabilir, üye ve temsilci gönderebilir veya kabul edebilir ve dış temsilcilik açabilir.

  SENDİKANIN BİR BAŞKA SENDİKAYA KATILMASI VEYA BİRLEŞMESİ

  MADDE 12 : Sendikanın bir başka Sendikaya katılması halinde katılan Sendikanın bütün hak, borç, yetki ve çıkarları katıldığı sendikaya kendiliğinden geçer.

  Sendikanın bir başka Sendikayla birleşmesi halinde bütün hak, borç, yetki ve çıkarları birleşme sonucu meydana getirdikleri yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer.

  Bu madde hükümleri gereğince katılan veya birleşen Sendikaların üyeleri, ayrıca bir işleme tabi tutulmaksızın kendiliğinden katılınan veya yeni meydana getirilen Sendikanın üyesi olurlar.

  Katılma veya birleşme ile ilgili usul ve işlemler konusunda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uygulanır.
  Katılımın yapıldığı ya da yeni meydana getirilen sendika, durumu bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir.

  BÖLÜM III

  ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜKLERİ

  ÜYELERİN HAKLARI

  MADDE 13 : Üyeler işbu Ana Tüzük ve buna istinaden çıkmış veya çıkacak Yönetmelikler çerçevesinde kendilerine tanınmış bütün haklardan yararlanabilirler.

  ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  MADDE 14 : A) Genel yükümlülükleri:
  Üyeler,
  a. Sendikanın genel yararlarının ve üyelerin birlik ve beraberliğinin zedelenmesine yol açacak davranışlarda bulunmamayı,
  b. Ana Tüzükte veya Ana Tüzüğe uygun olarak çıkartılmış ve çıkarılacak yönetmeliklerde tespit edilmiş sendikal ilkelere aykırı hareket etmemeyi,
  kabul ve taahhüt etmişlerdir.

  B) Toplu Görüşme, Grup Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşmelerdeki Yükümlülükleri;
  Üyelerin Grup Toplu İş Sözleşmesi ve toplu iş sözleşmelerinin Sendika tarafından yürütülmesi ve imzalanması esastır;

  C) Sendikaya Bilgi Verme Yükümlülükleri;
  Üye, ortak ihtiyaç ve menfaatlerin gerektirdiği araştırma ve istatistiklerin yapılmasında yararlı her türlü bilgi ve rakamları, talep üzerine Sendikaya zamanında vermek mecburiyetindedir.

  Bu amaçla Sendikaya gönderilecek bilgi ve rakamlar, Sendikanın veya Sendikanın üye olduğu üst kuruluşun bu işle görevli özel servisinde toplanır.
  Üyenin işyerine ait özel bilgi ve rakamlar gizli tutulur.

  D) Mali Yükümlülükleri;
  Üye, üyelik aidatını Yönetmeliğinde öngörülen esaslar dairesinde, Sendikaya zamanında ödemekle yükümlüdür. İkaza rağmen borcun ödenmemesi veya Yönetim Kurulunca kabule şayan bir mazeretin bildirilmemesi halinde, üye borcunu ödeyene kadar Sendikanın hizmetlerinden yararlandırılmaz ve Sendikanın hiçbir faaliyetine katılamaz.

  Borcun gecikme sebebini kabule veya reddetmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Üyenin zamanında ödememiş olduğu aidat borcu için mazeretin kabulü halinde, paranın tahsili anında geçerli reeskont faizinin uygulanıp uygulanmayacağına karar vermekte Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Aidatın tahsiline ilişkin uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

  Aidat borcunu Yönetim Kurulunca kabule şayan bir sebep olmadan 3 aydan fazla bir süre içinde ödemeyen ve yapılan yazılı ihtara rağmen ödememekte ısrar eden üye Yönetim Kurulu tarafından Disiplin kuruluna sevk edilir.
  Aidat ve gecikme zammının kanun yollarından tahsiline gidilir.

  Aidat borcunu süresi içinde ödeyemeyecek durumda olan üye, teminat göstermek suretiyle ödeme süresinin ertelenmesini Yönetim Kurulundan isteyebilir.

  Bu isteğin Yönetim Kurulunca incelenebilmesi için, üyenin isteğini ödeme süresi içinde ve yazılı olarak yapması, erteleme istediği süreyi ve gerekçesini belirlemesi, varsa kanıtlayıcı belgelerini isteğine eklemesi gereklidir.

  Yönetim Kurulunun incelemesi sonucunda isteğini kısmen veya tamamen kabul ettiği üye hakkında erteleme süresi sonuna kadar, isteğini kabul etmediği üye hakkında ise Yönetim Kurulu kararının üyeye tebliğini izleyen on beşinci günü akşamına kadar bu bendin 1.2 ve 3. fıkra hükümleri uygulanmaz.

  BÖLÜM IV

  ORGANLAR VE TEŞKİLAT

  MADDE 15 : Sendikanın organları şunlardır:
  A) Zorunlu Organlar:
  a. Genel Kurul,
  b. Yönetim Kurulu,
  c. Denetleme Kurulu,
  d. Disiplin Kurulu,

  B) Diğer Organlar:
  Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurulun kararı ile gereken diğer organlar kurulur. Bu organlar:
  a. Yüksek Danışma Kurulu
  b. Yürütme Komitesi
  c. Temsilcilik
  d. Genel Sekreterlik
  e. Bürolar vs.
  ZORUNLU ORGANLARDAKİ ÜYELİK ŞARTLARI

  MADDE 16 : Genel Kurul’da organlara yalnız “gerçek kişiler” seçilir. Bu sebepten, Sendika üyesi “tüzel kişiler” Genel Kurulca Sendikanın diğer organlarına seçilmiş olan temsilcilerini bir başka temsilci ile değiştiremez veya seçim dönemi içinde herhangi bir sebeple organdaki görevinden ayrılmış olan temsilci yerine, o organda başka bir temsilcisini görevlendiremez.

  Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeliğine seçilebilmek için işveren olmak veya “tüzel kişiliği” birinci derecede temsile yetkili olmak ve Kanunun kuruculuk için aradığı şartları taşımak zorunludur.

  ORGAN ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

  MADDE 17 : Organdaki üyelik aşağıdaki hallerde sona erer:

  a) Genel Kurul’un karar vermesi,
  b)Seçim döneminin sona ermesi,
  c) Üyenin kendi isteği ile ayrılması,
  d) Üyenin ölümü,
  e) Üyenin veya temsil etmekte olduğu “tüzel kişinin” Sendika üyeliğinden ayrılması veya çıkartılması,
  f) Üyenin, Sendikada temsil etmekte olduğu “tüzel kişi” ile ilişiğinin kesilmesi ve 16. maddenin son fıkrasındaki şartlarla bir başka Sendika üyesi ile ilişkisinin olmaması,
  g) Genel Kurul dışındaki organlardaki üyenin milletvekili veya belediye başkanı seçilmesi,
  h) Üyenin, kamu kurum veya kuruluşları ile bunların sermayelerinin % 50’sinden fazlasına katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim veya denetim kurullarında görev alması.

  YEDEKLERİN GÖREV ALMASI

  MADDE 18 : Sendikanın Genel Kurulu dışındaki zorunlu organlarından birindeki üyeliği sona eren kişinin yerine, Genel Kurul seçim tutanağındaki sıralamada o organ için en çok oy almış olan ilk yedek üye çağrılır. Ancak, organ üyeliği sona eren kişinin, Kamu sektörü temsilcisi olması halinde; yerine öncelikle yedekte bulunan Kamu Sektörü temsilcisi çağırılır.

  1- GENEL KURUL

  GENEL KURULUN OLUŞUMU

  MADDE 19 : Genel Kurul üyelerden oluşur. Sendika üyesi olan gerçek kişi veya tüzel kişi kuruluşlar, Genel Kurul Toplantılarında kendilerini – yetki belgesi verdikleri – bir kişi ile temsil ettirebilirler. Yetki belgesinin imzaya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanması zorunludur.
  Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri bu sıfatla genel kurula delege olarak katılırlar.

  Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi, Genel Kurula katılan delegelerin 1/10’nun yazılı teklifi ile mümkündür.

  Genel Kurulu Sendikanın Başkanı, yokluğu halinde Başkan Vekili veya en yaşlı üye açar. Yoklama sonuçlarına göre yeterli çoğunluğun bulunduğu tespit edilmişse, Başkanlık divanının seçimine geçilir.

  BAŞKANLIK DİVANI

  MADDE 20 : Genel Kurul toplantısının açılmasını takiben açık oyla ve adi çoğunlukla bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki divan katibi seçilir. Başkanlık Divanı Genel Kurul müzakerelerini idare etmek, gerekli zabıtları tutmak, organların üyeliğine aday olanları tespit etmek, aday listelerinin düzenlenmesini ve Seçim Kurulu Başkanına mühürlenmek üzere verilmesini yönetmek ve seçilenlerin isimlerini Seçim Kurulu Başkanına bildirmekle görevlidir.

  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

  MADDE 21 : Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
  1. Zorunlu Organların yedekleri ile birlikte seçimi;
  2. Ana Tüzük değişikliği;
  3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporları ile yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi;
  4. Zorunlu giderler için kasada tutulacak nakit miktarının belirlenmesi
  5.İlgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi
  6. Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası;
  7. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü;
  8. Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;
  9. Konfederasyona üye olma ve üyelikten çekilme;
  10. Bir başka Sendika ile birleşme veya katılma;
  11. Sendikanın uluslararası işveren kuruluşlarının kurucusu, üyesi olması veya üyelikten çekilmesi;
  12. Sendika üyeleri tarafından ödenecek aidat miktarının tespiti;
  13. Üyeleri için grev ve lokavt fonu kurulması ve şartlarını tespit edecek yönetmeliğin yapılması;
  14. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek ücret, tazminat, ödenek ve yolluklar ile sosyal hakların belirlenmesi
  15. Sendikayı feshetmesi gerekiyorsa tasfiye komisyonunu seçmesi;
  16. Mevzuatta veya bu Ana Tüzük’te Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması;
  17. Gündem hakkındaki tekliflerin karara bağlanması;
  18. Üyelikten çıkartma kararı vermek;
  19. İhtiyaca göre zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilmemek şartı ile başka organlar kurmak;
  20. Yönetmelikleri kabul etmek;

  GENEL KURULLARIN TOPLANTI ZAMANI VE GÜNDEMİ

  MADDE 22: a) Olağan Genel Kurul Anatüzüğün kabul tarihinden itibaren üç yılda bir ve en geç Mart ayı içinde toplanır.

  İki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, yeminli mali müşavir raporu, Denetleme Kurulu raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifinin, Genel Kurula katılacaklara toplantı tarihinden on beş gün önce gönderilmesi zorunludur.

  b) Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hâllerde ya da genel kurul beşte birinin yazılı isteği üzerine altmış gün içinde yazılı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere toplanır. Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

  Genel Kurula çağrı Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü Genel Kurul’da gündem dışı konular görüşülemez ve gündem değiştirilemez.

  GENEL KURUL TOPLANTISI VE KARAR NİSABI
  MADDE 23 : Toplantı nisabı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı üye tamsayısının üçte birinden az olamaz. Genel Kurullarda üye olmayanlar nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.
  Genel Kurulda kararlar açık oy ile alınır. Ancak, teklif üzerine, toplantıya katılan üye ve temsilci sayısının salt çoğunluğunun kabulü halinde kararlar gizli oy açık sayım ile alınır.

  Karar nisabı toplantıya katılan üye ve temsilci sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye tamsayısının dörtte birinden az olamaz.

  Tüzük değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme hâllerinde karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

  Her üye ve temsilcinin bir oy hakkı vardır.

  Başkanlık Divanınca tutulup imzalanan Genel Kurul görüşme tutanakları diğer belgelerle birlikte Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul kararları özet halinde veya gereğinde üyelere gönderilir.

  GENEL KURUL SEÇİMLERİNDE UYULACAK ESASLAR VE OY KULLANMA USULLERİ

  MADDE 24: 1- Genel Kurullarda zorunlu organlara üyelik için yapılacak seçimler ve bu seçimlerde uyulacak esaslar konusunda kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.

  2- Zorunlu organların üyeliği seçimlerinde:
  a. Gerçek kişi üyelerce nüfus hüviyet cüzdanı ve resimli üyelik kimlik kartının,
  b. Tüzel kişi olan üyelerin düzenledikleri Temsil Belgesi ile üyelik kimlik kartı ve nüfus hüviyet cüzdanının, ibrazı ve üye listesindeki ismin ya da unvanın karşısındaki yerin imzalanmasından sonra oy kullanılır.

  3- Sendika zorunlu organları üyelerinin seçiminde asıl üyeliğe aday olanlar ile yedek üyeliğe aday olanlar ayrı ayrı belirlenir. Seçimi yapılan organın asıl üyeliğine aday olanlar arasından en çok oy alanlar asıl üyeliklere, yedek üye adayları arasından ise en çok oy alanlar yedek üyeliğe seçilmiş sayılırlar. Ancak, Sendikanın kamu sektörüne mensup üyeleri varsa, Yönetim ve Denetleme Kurullarına en az bir asil ve bir yedek üye bu temsilciler arasından seçilir. Yönetim ve Denetleme Kurullarının üyeliği seçiminde, Kamu Sektörü temsilcilerinden oluşan adayların yeterli oy alamamaları halinde, aldıkları oy sayısına bakılmaksızın en çok oy alan Kamu Sektörü temsilcisi asil ve onu takip eden temsilcide yedek üyeliğe seçilmiş sayılır.

  4- Oyların eşitliği halinde, seçim sandık kurulu başkanı ad çeker.

  5- Yedek üyelerin bu sıfatı, seçildikleri genel kurulu izleyen genel kurul toplantısına kadar sürer.

  2 – YÖNETİM KURULU
  YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

  MADDE 25 : Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur.

  Sendika Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerde aşağıdaki nitelikler aranır:

  a. Türkiye’de ikâmet ediyor olmak,
  b.Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak,
  c.Üye firmanın;
  • Gerçek kişi olması halinde işverenin münhasıran kendisi,
  • Limited şirket olması halinde şirket müdürü,
  • Anonim şirket olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan vekili veya murahhas aza olmak
  • Mensubu oldukları şirketi birinci derecede temsil ve ilzama yetkili veya genel müdür sıfatı ile yönetim kurulu üyesi olmak,
  • diğer tüzel kişiliklerde ise firma tüzel kişiliğini birinci derecede temsile yetkili olmak.
  d.Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanları, Limited Şirketlerde yüzde elliden fazla hisse sahibi olan şirket müdürleri ve şahıs şirketlerinde şirket sahibi gerçek kişiler hariç olmak üzere dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.

  Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk oturumda aralarından üç yıllık bir süre için gizli oyla bir Başkan ve uygun gördükleri sayıda Başkan Vekili seçer.

  Yönetim Kurulu başkan ve başkan vekillerini seçildiği ilk toplantıda mali işlerden sorumlu olmak üzere kendi aralarından, bir sayman üye seçer.
  Genel Kurul dönemi içinde her ne sebeple olursa olsun bu görevlerde boşalma olması halinde boşalan yer için dönem sonuna kadar görev yapmak üzere yedekler gelir, yedeklerle de boşluklar doldurulmazsa yeniden seçim yapılır.

  Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek bir mazeret bildirmeden üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan ve yılda toplam 4 defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin bu sıfatı düşer.
  Yönetim Kurulu üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurması üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme, üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

  Yönetim Kurulu üyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunların sermayelerinin % 50’sinden fazlasına katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların Yönetim ve Denetim Kurullarına görev almaları halinde Sendikadaki görevleri sona erer.
  Üye kuruluşlar Yönetim Kurulunda birden çok kişi ile temsil edilemezler.

  YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

  MADDE 26 : Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
  1. Sendikayı temsil etmek veya gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek veya ilgilileri görevlendirmek;
  2. Sendikayı kanunların ve bu Ana Tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek;
  3. Çerçeve Sözleşme, Grup Toplu İş Sözleşmesi, Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt konularında üyelerin uyması gerekli prensipleri tespit etmek;
  4. Çerçeve Sözleşme, Grup Toplu İş Sözleşmesi, Toplu iş sözleşmesi yapmak ve gereken hallerde lokavta karar vererek uygulanmasını sağlamak.
  Sendika adına Çerçeve Sözleşme, Grup Toplu İş Sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılacakları seçmek veya toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki vermek veya ilgilileri görevlendirmek;
  5. Yönetmelik esaslarına göre grev ve lokavt fonundan ödeme yapmak;
  6. Gerekli gördüğü hususlarda yönetmelikler yapmak, uygulamak ve değiştirmek;
  7. Bu Ana Tüzükte belirtilen Sendika amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve üyelerinin genel yararlarının korunması açısından gerekli kararları ve tedbirleri almak, üyelerin işyerlerinde meydana gelebilecek her türlü kanunsuz eylemlerde re’sen müdahalede bulunmak, gereken tedbirleri tespit ederek üyelerin genel yararları açısından uyulması zorunlu karar ve talimatları vermek ve Sendikanın yetkili organlarınca alınan kararlara ve verilen talimatlara üyelerce uyulup uyulmadığını izlemek;
  8. Sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat ve davayı kabul etmek veya dava açmak, idari, adli, mali ve icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekâlet vermek;
  9. Saptadığı yetkilerle Avukat tevkil etmek;
  10. İki Genel Kurul Dönemi arasındaki Döneme Ait faaliyet ve hesap raporu, yeminli mali müşavir raporu, Denetleme Kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe tekliflerini hazırlamak ve Genel Kurulun tasvibine sunmak;
  11. Gereğinde bütçe fasılları arasında nakiller yapmak;
  12. İnşaat sanayicileri kriterlerini belirlemek ve üye kabul kararı vermek;
  13. Personel kadro ve ücretleri ile yolluklarını tespit etmek;
  14. Sendika teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, tecziye ve diğer personel işlerini karara bağlamak;
  15. Gerektiği hallerde, bilumum kurullar ile yurt içi ve yurtdışı toplantılar ve temaslar için temsilciler seçmek;
  16. Gereği halinde sendika üyesi olan veya olmayan kimselere muayyen hususların takip ve tatbiki için yetki veya görev vermek;
  17. Genel Sekreter tayini ve Genel Sekreterlik teşkilatı kurmak;
  18. Sendikaya yapılan üyelik başvurularını karara bağlamak;
  19. Üyelerin ticaret unvanlarında meydana gelecek değişiklik halinde yeni unvan ile üyeliğin devamına karar vermek;
  20. Genel Kurul’a üyelikten çıkarma teklifini götürmek;
  21. Toplantı gündemini hazırlayarak Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü olarak toplantıya çağırmak;
  22. Konfederasyon Genel Kuruluna katılacak delegeleri ve yedeklerini seçmek;
  23. Amacı ile ilgili periyodik olan veya olmayan yayım faaliyetlerine karar vermek, şeklini belirlemek, yayımını durdurmak ve gerekli basım tesislerini kurmak veya kapatmak;
  24. Genel Kurul kararıyla toplamı nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla sanayi ve ticaret kuruluşlarına yatırım yapmak;
  25. Genel Kurulca verilecek yetki üzerine gayrimenkul alımı, satımı, rehini, ipoteği konularında gerekli işlemleri yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek;
  26. Amacı ile ilgili olarak mevzuat çerçevesinde üyelerin ortak ekonomik, meslekî, idari ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, teknik konulardaki gelişmeleri takip için gerekli çalışmaları yapmak;
  27. Mevzuat hükümleri, Ana Tüzük ve Genel Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

  SENDİKANIN TEMSİLİ

  MADDE 27 : Sendikayı Yönetim Kurulu temsil eder.

  Yönetim Kurulunu Başkan temsil eder. Yokluğunda Başkan Vekili temsil görevini yapar.

  Sendika adına beyanat vermeye Başkan yetkilidir.

  SENDİKANIN İLZAMI

  MADDE 28 : Yönetim Kurulu, Sendikayı ilzam edecek kimseleri tayin ve tespite yetkilidir.

  Sendikayı ilzama yetkili olanlar imza sirkülerinde belirtilir.

  YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

  MADDE 29 : Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa önceden kararlaştırılmış toplantı günlerinde ve Başkanın, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan Vekilinin veya Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ünün ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır.

  Toplantı nisabı üye tamsayısının salt çoğunluğudur.
  Kurul görüşmelerini Başkan veya mazereti halinde Başkan Vekili yönetir; gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar.

  Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış sayılır.

  Kararlar, Genel Sekreterce Yönetim Kurulu karar defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler, muhalefet sebebini belirten görüşlerini yazarak altını imzalar.

  3- DİSİPLİN KURULU

  DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞMASI, TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ

  MADDE 30 : Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl müddetle ve gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

  Sendika Disiplin Kuruluna seçilecek üyelerde aşağıdaki nitelikler aranır:

  a. Türkiye’de ikâmet ediyor olmak,
  b. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak,
  c. İşveren olmak veya tüzel kişiliği birinci derecede temsile yetkili olmak,
  Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini Başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri Kurula Başkanlık eder. Kurulun toplantı nisabı asil üye tamsayısının salt çoğunluğudur.
  Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir.

  Disiplin Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun havale edeceği meseleleri görüşmek üzere toplanır. Kurulun görüşmeleri gizlidir. Yapılacak çağrıyı izleyen hafta içinde Disiplin Kurulu meseleyi inceler ve en kısa zamanda karara bağlar.

  Kararlar gizli oyla ve asil üye tamsayısının salt çoğunluğuyla verilir.
  Disiplin Kurulu zorunluluk bulunmayan hallerde yılda 1 kez toplanır.
  Üye kuruluşlar Disiplin Kurulunda birden çok kişi ile temsil edilemezler.

  DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

  MADDE 31 : Disiplin Kurulu, Sendikanın Ana Tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeleri hakkında soruşturma yapar, üyelikten çıkarma dışındaki disiplin cezalarını, (para cezalarını) verir ve sonucunu gereğinin ifası talebiyle Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve diğer ilgililere bildirir.

  4- DENETLEME KURULU

  DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU VE TOPLANTILARI

  MADDE 32 : Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

  Sendika Denetleme Kuruluna seçilecek üyelerde aşağıdaki nitelikler aranır:
  a. Türkiye’de ikâmet ediyor olmak,
  b.Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak,
  c. İşveren olmak veya tüzel kişiliği birinci derecede temsile yetkili olmak,
  Denetleme Kurulu yılda en az bir defa toplanır ve asil üyeler ilk toplantıda aralarından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçerler.

  Başkanın mazereti halinde Başkan Vekili Kurula başkanlık eder.

  Denetleme Kurulu en az iki üye ile toplanır. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış sayılır.

  Üye kuruluşlar Denetleme Kurulunda birden çok kişi ile temsil edilemezler.

  DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

  MADDE 33 : Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek;
  2. Sendikanın (ve temsilciliklerin) defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama istemek;
  3. Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun havale edeceği tahkikat ve tetkikatı yapmak ve neticesini tahkikat ve tetkikat isteyen kurula bir raporla bildirmek;
  4. Yönetim Kurulundan Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek;
  5. Denetleme raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak;

  İSTİŞARİ KURULLAR – GÖREV VE YETKİLERİ, YÜKSEK DANIŞMA KURULU

  MADDE 34 : Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde zorunlu organların görev ve yetkilerinin devrini tazammum etmemek kaydıyla, istişari ve icap eden diğer organların kurulması için Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

  Yüksek Danışma Kurulu, Sendikanın en yüksek Danışma Organı olup, en çok 40 üyeden oluşur. Sendikanın mevcut Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu asil üyeleri Kurul’un doğal üyesidir. Bunlar dışındaki üyeler Yönetim Kurulu’nca sektöre emeği geçen üyeler arasından belirlenir.

  Kurul, ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan ve iki başkan vekili seçer. Kurul üyelerinin görevi Genel Kurul süresince devam eder.

  Kurul, Yönetim Kurulunun uygun göreceği zamanlarda en geç altı ayda bir toplantıya davet edilir. Toplantı gündemi üyelere önceden duyurulur. Kurul, toplantıya katılacak üyelerle çalışmalarını sürdürür. Kurul’un raportörlüğünü Genel Sekreter yürütür.

  Kurul’un kararları istişari nitelikte olup, görevleri şunlardır.

  1. Sendika üyeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve sürekli kılmak amacıyla gerekli politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,
  2. Sendika çalışmalarının amacına uygunluğu ve sonucuna ulaşmadaki etkinliği bakımından gerekli tavsiyelerde bulunmak
  3. Sendika faaliyetlerinin başarıya ulaşması üyelerin genel yararlarının korunması hususunda telkinde bulunmak, yol göstermek,
  4. Sektörel ve çalışma hayatına ilişkin temel konularda Sendikanın görüş ve önerilerinin belirlenmesine yardımcı olmak

  ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER

  MADDE 35 : Gerektiğinde Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurul kararı ile şubeler ve temsilcilikler kurulabilir.

  GENEL SEKRETERLİK

  MADDE 36 : Genel Sekreterin tayini ve azli Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
  Görevi, Sendika faaliyetlerini Ana Tüzük, Yönetmelikler ve organlarca alınan kararlar çerçevesinde yürütmektir.

  Genel Sekreter yukarıdaki faaliyetlerden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

  Genel Sekreter, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve diğer organ toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

  SERVİS VE BÜROLAR

  MADDE 37: Sendika amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyet ve teşebbüslerini yürütmek için, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Genel Sekreter’e bağlı, gereği kadar Servis ve Büro kurulabilir.

  Servislerin ve Büroların yönetim ve denetim usulleri yönetmeliklerle düzenlenir.

  BÖLÜM V

  MALİ HÜKÜMLER

  GELİRLER

  MADDE 38: Sendikanın gelirleri:
  1. Üyelerinden alacakları üyelik aidatı;
  2. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre yapabilecekleri faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler;
  3. Ana tüzük kapsamında yapılacak faaliyetlerden sağlanacak gelirler;
  4. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirtilen yasaklar saklı kalmak üzere bağışlar;
  5. Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlar;
  6. Mesleki faaliyet ve yayınlardan sağlanacak gelirler;
  7. Mevzuat çerçevesinde yapılan yatırımlardan sağlanacak gelirler.

  AİDAT
  MADDE 39: Aylık üyelik aidatı, üyenin bir takvim ayı içinde Türkiye’de kurulu bulunan ve inşaat işkoluna bağlı işyerlerinde çalıştırdığı işçi sayısına göre belirlenir. İşçi sayısı üyenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verdiği aylık prim ve hizmet belgesi veya tahakkuk fişi ile tevsik edilir. İşçi başına düşen aylık aidatın mertebesine Genel Kurul karar verir.

  Sendikaya ay içinde üye olan işverenlerin aylık üyelik aidatı, Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul kararı tarihini izleyen ayın başından itibaren hesaplanır.

  Ay içinde üyeliği sona erenlerin aylık üyelik aidatı o ay için tam olarak tahsil edilir.

  Aylık üyelik aidatı miktarı bütçe imkânları çerçevesinde Genel Kurul kararı ile azaltılabilir, artırılabilir. Aylık asgari ücret rakamı küsurlu olarak tespit edilmiş ise, aylık aidat, en yakın 50,00 – TL’ nin tam katı rakama iblağ edilerek tespit edilir.

  Sendika aidatının tahsili usul ve esasları bir Yönetmelikle belirlenir.

  MAL BİLDİRİMİ

  MADDE 40: Sendika Yönetim Kurulu üyeleri kendileri, eşleri ve velayetleri altında bulunan çocuklarına ait mal bildirimlerini 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre vermek zorundadır.

  GELİRLERİN BANKAYA YATIRILMASI

  MADDE 41: Sendika, tüm nakdi gelirlerini bankalara yatırmak zorundadır.
  Sendika gelirlerinin hangi bankaya yatırılacağı (Yönetim Kurulu) tarafından tespit edilir.

  Zorunlu giderler için Sendikanın kasasında tutulacak nakit mevcudu, Genel Kurulca kabul edilmiş yıllık gider bütçesinin 1/24 ünü geçemez.

  GİDERLER
  MADDE 42: Sendika gelirlerini, amaçları ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda gösterilen faaliyetleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

  Sendikanın sarfiyatı, onaylı bütçesine göre, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun vereceği yetki çerçevesinde Genel Sekreterlik tarafından yapılır. PTT, elektrik, su, kira, kırtasiye, vergi, SSK primleri, personelin ücret ve ikramiye ödemeleri gibi sair mutad masraflar için Yönetim Kurulundan karar alınması gerekmez.
  Her harcama için belge şarttır.

  Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiç bir şekilde gider olarak işlem görmez. Demirbaşların kullanılamayacak derecede yıpranması, bozulması, kırılması veya onarımının ekonomik olmaması, tahsis edildiği hizmetin son bulması, başka bir hizmette kullanılması imkânının kalmaması, doğal afetler ya da görevlilerin iradeleri dışında meydana gelen gasp, hırsızlık gibi olaylar sonucu işe yaramaz hale gelmesi veya kaybolması gibi sebeplerin vukuunda görevlilerin düzenleyeceği ve sebeplerini kapsayan tutanakla tespitinden sonra Yönetim Kurulu kararı ile terkinler yapılır.

  Demirbaşların yukarıdaki fıkra gereğince terkini yapılacak olanlardan satışı mümkün bulunanlar Yönetim Kurulu kararından sonra Genel Sekreterce belirlenecek usul ve esaslara göre satılır.
  Giderlerin nasıl yapılacağı, ne şekilde belgelendirileceği ve bundan doğan sorumluluklar bir yönetmelik ile düzenlenebilir.

  BÖLÜM VI

  KANUNİ DEFTERLER

  MADDE 43: Sendikanın tutacağı defterler:

  a) Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri
  b) Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu karar defterleri
  c) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri
  ç) Aidat kayıtları, yevmiye ve envanter defterleri ile defterikebir
  d) Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler

  4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir.

  Sendikanın tutmak zorunda olduğu dosya, üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri, defter ve kayıtlar ile bunların tutulmasındaki usul ve esaslar hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
  DEFTER VE KAYITLAR İÇİN UYGULANACAK KURALLAR

  MADDE 44: 43. maddede sayılan defterlerin her Olağan Genel Kurulu izleyen onbeş gün içinde notere tasdik ettirilmesi zorunludur.

  Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının karar defterlerine yazılacak kararları bu kurulların üyeleri, Genel Kurul karar defterine yazılacak kararların da Genel Kurul divan üyeleri tarafından imzalanması zorunludur.

  Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defter de tutabilir.

  Sendika, defter ve belgeleri, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadır.

  Sendikanın hesap dönemi takvim yılıdır.

  BÖLÜM VII

  SON HÜKÜMLER

  İÇ DENETİM

  MADDE 45 : Sendikanın denetimi, 33. maddedeki esaslar dairesinde Denetleme Kurulunca yapılır.

  Sendika bölüm ve bürolarının işleyişinin mevzuat, Ana Tüzük ve ilgili yönetmeliklere uygunluğu, yapılan faaliyetlerin alınan kararlar çerçevesinde yürütülüp yürütülmediği, evrak, kayıt ve belgelerin usulüne uygun olarak muamele görüp görmediği Genel Sekreter tarafından da denetlenir.
  Genel Sekreter gerek gördüğünde, Sendika bünyesi içindeki veya dışındaki kimseleri, çeşitli hususlarda tetkikat veya tahkikat yapmakla görevlendirebilir.

  Genel Sekreter, aylık faaliyet raporları ile üç aylık muvakkat bilançoları en geç üç ayda bir Denetleme Kurulu üyelerine gönderir.

  BAĞLI KURULUŞLARA AİT YÖNETİM KURULU ATAMASI
  MADDE 46: Ticari Faaliyette bulunmak üzere 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na uygun olarak kurulan iktisadi işletmelere ait Yönetim Kurulu ve diğer organlara ait üyeler, Sendika Yönetim Kurulu’nun kendi aralarından seçeceği üyelerden oluşur.

  SENDİKANIN SONA ERMESİ HALİNDE MALLARIN DEVRİ

  MADDE 47: 6356 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

  SENDİKANIN KURUCULARI
  MADDE 47: Sendikanın kurucuları şunlardır :
  1. MEBUS ERGÜVENÇ
  İş Adresi : Meşrutiyet Cad. Sünel Apt. No : 34-2 ANKARA
  Ev Adresi : Tünek Sok. No : 5 Erenköy – İSTANBUL
  TEL : 12 40 96
  2. HAYRİ KAYADELEN
  İş Adresi : Atatürk Bulv. No : 69-10 And Apt. ANKARA
  Ev Adresi : Atatürk Bulv. No : 69-10 And Apt. ANKARA
  TEL : 12 65 99
  3. HAYDAR SİCİMOĞLLU
  MİMAŞ A.Ş. adına
  İş Adresi : Sümer Sokak No : 42 ANKARA
  Ev Adresi : Bestekar Sok. 72/7 ANKARA
  TEL : 30 15 51
  4. İLHAN PEKER
  İMAC ŞTİ. adına
  İş Adresi : İnkilap Sok. 25/6 ANKARA
  Ev Adresi : Adakale Sok. 39/6 ANKARA
  TEL : 12 23 23 – 12 64 56
  5. FAHRETTİN ÖNEN
  İş Adresi : Zafer Meyd. Adil Han Kat : 2 5/6 ANKARA
  Ev Adresi : Zafer Meyd. Adil Han Kat : 2 5/6 ANKARA
  TEL : 17 73 20
  6. ALİ RIZA ÇATIK
  İş Adresi : Atatürk Bulv. 137/13 ANKARA
  Ev Adresi : Bahçelievler 4. Cad. 8/6 ANKARA
  TEL : 12 98 19 – 12 12 10
  7. MEHMET ÇETİNDAĞ
  ÇETİNDAĞ İNŞ. KOLL. ŞTİ.
  İş Adresi : Atatürk Bulv. 135-5 ANKARA
  Ev Adresi : Tunalı Hilmi Cad. 108/8 ANKARA
  TEL : 12 07 36
  8. NECDET YONTAR
  ARILAR ŞTİ. adına
  İş Adresi : Çelikkale Sok. 8/3 ANKARA
  Ev Adresi : Küçükesat Bağlayan Sok. 3/4 ANKARA
  TEL : 17 55 85
  9. EMRULLAH ALTAY
  İş Adresi : Kızılay Han No : 1 ADANA
  Ev Adresi : İstasyon Cad. Yeni Apt. ADANA
  10. SABAHATTİN KÜRKLÜ
  İş Adresi : Mithatpaşa Cad. 76/2 ANKARA
  Ev Adresi : Bayındır Sok. 49/12 ANKARA
  TEL : 12 33 32
  11. ORHAN YAVUZ
  İş Adresi : Karanfil Sok. 18 ANKARA
  Ev Adresi : Bahçelievler 5. Sok. 1 ANKARA
  TEL : 12 28 05
  12. MURAT BİLGİNER
  ELSEL ŞTİ. adına
  İş Adresi : Necatibey Cad. 51/3 ANKARA
  Ev Adresi : Hatır Sok. 12 Petek Koop. ANKARA
  TEL : 12 34 37/ 12 77 71
  13. ENVER ARICI
  İş Adresi : Menekşe Sok. 23/2 ANKARA
  Ev Adresi : Bahçelievler 2. Cad. 57/5 ANKARA
  TEL : 12 96 62
  14. MUZAFFER BELİK
  İş Adresi : Kumrular Sok. 6/12 ANKARA
  Ev Adresi : Bülbüldere Cad. 112/13 ANKARA
  TEL : 12 21 09
  15. İDRİS YAMANTÜRK
  GÜRİŞ A.Ş. adına
  İş Adresi : Piyade Sok. 19 Çankaya/ANKARA
  Ev Adresi : Çelikkale Sok. 3/6 ANKARA
  TEL : 27 81 75
  16. ZEKAİ APAYDIN
  BAŞAK ŞTİ. adına
  İş Adresi : Uçar Sok. 8/3 ANKARA
  Ev Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulv. 86/4 ANKARA
  TEL : 17 57 00
  17. METİN İPLİKÇİ
  BUROS ŞTİ. adına
  İş Adresi : Fevzi Çakmak Sok. 36/3 ANKARA
  Ev Adresi : Büklüm Sok. 62/13 ANKARA
  TEL : 12 50 36
  18. MECİT AKKURT
  AKKURT ŞTİ. adına
  İş Adresi : Tunalı Hilmi Cad. 99/3 ANKARA
  Ev Adresi : Ihlamur Sok. 7/10 ANKARA
  TEL : 12 79 21
  19. SERMET DALKILIÇ
  İş Adresi : Sanayi Cad. 17/B ANKARA
  Ev Adresi : Bahçelievler 4. Cad. 6/9 ANKARA
  TEL : 13 24 30
  20. ŞEVKİ ŞENTÜRK
  İş Adresi : Sanayi Cad. 17/B ANKARA
  Ev Adresi : Vali Dr. Reşit Cad. 30/12 ANKARA
  TEL : 11 68 76

  YÜRÜRLÜK

  MADDE 48: Bu Ana Tüzük hükümleri Genel Kurulun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

  Bu Ana Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte eski Ana Tüzük yürürlükten kalkar.

  TÜZÜKTE OLMAYAN HUSUSLAR

  MADDE 49 : Ana Tüzük 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir. Ana Tüzükteki boşluklar 6356 sayılı Kanun hükümleriyle tamamlanır.

  Ek Madde: Bu Anatüzükte geçen Çalışma Bakanlığı veya Bakanlık ifadeleri “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

  11.4.1978 tarih ve 7/15204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sendika Unvanında “TÜRKİYE” kelimesinin kullanılmasına izin verilmiştir.

  GEÇİCİ 1.MADDE: BU ANATÜZÜĞÜN 22. MADDESİ İLE DEĞİŞTİRİLEN GENEL KURUL TARİHİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN OLARAK, BU DEĞİŞİKLİĞİN YAPILDIĞI GENEL KURULDAN İTİBAREN OLAĞAN GENEL KURUL MART 2017 TARİHİNDE YAPILIR.

  GEÇİCİ 2. MADDE : GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANAN BU TÜZÜK HÜKÜMLERİ BU GENEL KURULDAN İTİBAREN UYGULANMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR..

  2959
  2961-2959
  Yazdır!

  ÜYELİK FORMU


  ÜYELİK FORMU İNDİR

  .

  2961
  ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
  T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
 • © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.