ÇALIŞMA ALANLARI

İNTES kuruluşundan bugüne sektör sorunlarını daima ön planda tutarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarına düzenli olarak rapor göndermekte, sorunları ve çözüm önerilerini aktarmaktadır.

Sektörü ilgilendiren mevzuat çalışmalarında, her zaman en iyi sonucun alınması için tüm platformlarda etkin rol almaktadır.

*Mevzuat Çalışmaları
Kamu İhale Kanunu
Sektörümüzün anayasası olan Kamu İhale Kanunu’nun hazırlık aşamasında başlamak üzere bugüne kadar mevzuatta olan değişikliklere ilişkin görüşlerimizi ilgili tüm kuruluşlara aktif olarak ilettik ve iletmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda Kanun’un uygulayıcılarının bir araya geldiği toplantılar düzenlenmektedir. Toplantıda yapılan görüşmeler düzenlenerek kitap olarak basımı gerçeklemektedir.

Çalışma Hayatı Mevzuatı
Çalışma hayatını İlgilendiren tüm kanunlarda, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık’ı ilgili kurum ve kuruluşlarına görüşler aktarılmaktadır. Aktarılan tüm görüşler için üyelerin öncelikli sorunları da dikkate alınmaktadır. Çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeler üyeler ile paylaşılmaktadır. Güncel gelişmeleri takiben konuların aktarılma amacıyla toplantılar düzenlenmektedir. Konuya ilişkin yayınlar çıkarılmaktadır.

*İş Sağlığı ve Güvenliği
İNTES iş sağlığı ve güvenliği konusunda etkin çalışmaları olan bir kuruluştur. Toplumda iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak, bilinç düzeyini arttırmak ve eğitmek adına kamu, özel sektör ve üniversiteler ile iş birlikleri kurmakta, projeler geliştirmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin hem Sendika olarak toplantılar düzenlenmekte hem de ülke genelinde düzenlenen toplantı, kampanyalara, eğitim programlarına iştirak edilmektedir.

Yapı Denetimi Kanunu
Özellikle bina inşaatlarının bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi konusu 1988 yıllında ilk kez İNTES tarafından gündeme getirilmiş, 2001 yılında kanunlaşmıştır. Kanunlaşma aşamasına kadar geçen yıllarda konunun önemi sürekli dile getirilmiştir.
Yapı üretim sürecinin ülkemizde sağlıklı bir yasal zemine kavuşturulması için İNTES tüm kuruluşlarla iş birliği yapmakta, görüş ve önerilerini iletmektedir.

*Kamuyla Ortak Çalışmalar
Birim Fiyat Analizleri
Kamu inşaatlarına yapılacak ödemelerde kullanılan rayiç ve birim fiyatlar ile maliyetlerin belirlenmesinde İNTES, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu’na her yıl görüşlerini sunmaktadır.

İş Mahkemeleri İşçilik davaları
İNTES, Türkiye’nin farklı illerinden gelen iş davalarına ilişkin mahkemelerden gelen emsal ücret taleplerine cevap verilmektedir.

Asgari İşçilik Oranları Çalışması
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından inşaat işlerinde Asgari İşçilik Oranı uygulanmaktadır. Oranların tespiti için SGK bünyesinde kurulan Asgari İşçilik Oranı Tespit Komisyonu TİSK temsilcisini İNTES belirlemektedir. Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu ve özel sektörü bir araya getirerek toplantılar düzenlenmekte ve raporlar hazırlanmaktadır.

Müteahhitlik Sektör Kurulu Raporu
Kalkınma Bakanlığı tarafından Kalkınma Planları özel ihtisas komisyon raporları hazırlanmakta olup bu kapsamda İnşaat, Mühendislik – Mimarlık, Teknik Müşavirlik Ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Raporlarının hazırlık çalışmalarında görev alınmaktadır.

Sektör Raporları Çalışmaları
İNTES, inşaat sektörünün önemli konularına, sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin hazırladığı ayrıntılı raporları, kamu ve özel sektör kuruluşlarına da ulaştırılmakta ve sektörle ilgili kamuoyu oluşturulmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Sektör Komitesi
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca inşaat sektöründe hazırlanacak meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmasına karar veren MYK İnşaat Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 25 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirmiştir. İNTES TİSK temsilcisi olarak sektor komitesinde görev almaktadır.

Çalışma Komisyonlarında Üstlenilen Görevler
Hazine Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere sektörle ilgili oluşturulan çalışma komisyonlarına da iştirak edilerek sorunlar aktarılmaktadır.

*TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
İNTES, üyesi firmalar adına yasal olarak toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisine sahiptir. Toplu görüşme hazırlık çalışmaları safhasından başlamak suretiyle toplu pazarlık sırasında, üyeleri ile yakın iş birliğini sürdürür ancak toplu sözleşmelerin işçi işveren tarafından en olumlu biçimde çözülmesi için çaba sarf eder. İNTES Kurulduğu 1964 yılından bu yana Toplu İş sözleşmeleri imzalamakta

*TOPLANTI-SEMİNER ve YAYIN FAALİYETLERİ
Sendikamız başta temsil ettiği üye firmaları olmak üzere sektörün gelişimine katkıda bulunmak, güncel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları kamuoyunun dikkatine sunmak amacıyla toplantı ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktadır.

İNTES faaliyetlerini gerçekleştirirken sürdürülebilirlik anlayışını ön planda tutmaktadır.
Bu kapsamda 34 yıldır düzenlenen “Geleneksel Toplantılar”, 27 yıldır yayımlanmakta olan sektörün etkin yayını İnşaat Sanayi Dergisi, 16 yıldır düzenlenen Çözüm Arama Konferansı bu faaliyetlere örnek teşkil etmektedir.

Geleneksel Toplantılar
İNTES 1984 yılından beri kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcilerinin onur konuğu ve konuşmacı olarak katıldığı “Geleneksel Toplantılar düzenlemektedir. Geleneksel toplantılar üye firmaların ev sahipliğinde gerçekleşmektedir. Toplantılarda inşaat sektörü ile ilgili bilgi, görüş ve öneriler gündeme getirilmektedir.

Çözüm Arama Konferansları
İNTES’in 2002 Şubat ayından itibaren başlattığı “Çözüm Arama Konferansları” sektör temsilcilerinin ilgili bürokrat ve akademisyenlerle temel sorunları ve çözüm yollarını aradığı bir platform oluşturmuştur.

Çözüm Arama Konferansları, inşaat sektörünü ilgilendiren konuların sektörün de desteği ve görüşleri doğrultusunda tartışılmasını sağlamaktadır.

*Nitelikli İş Gücü İstihdamına Yönelik Çalışmalar
İNTES nitelikli iş gücü istihdamına kuruluş yılından itibaren önem vermiştir. Bu kapsamda kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket etmektedir.

İnşaat sektöründe nitelikli iş gücünün gelişmesine katkı sağlaması adına AB projeleri yürütülmüştür. Bugüne kadar yürütülen projelerin isimleri şöyledir:

*Projeler
İNTES in başarı ile gerçekleştirdiği AB projeleri

*LDV Eğiticilerin Eğitimi Projesi
*İŞKUR Aktif İşgücü Programları – “İşsiz Gençler İçin Yeni Ufuklar Projesi
*İŞKUR – Aktif İşgücü Programları “İnşaat Sektöründe Eğitim ve Sıfır İş Kazası”
*Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP 1) – İnşaat Sektöründe Meslek Standartları ve Pratik Eğitim
*Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP 2)- Yeterliliğe Dayalı Ölçme ve Değerlendirme
*Türkiye’de Yenilik ve Değişim İçin Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi Güvenli İnşaat Projesi
*Sivil Toplum Diyalogu Avrupa Bilgi Köprüleri Programı: “Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türk İnşaat Sektörü
*Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP)
*‘‘Yeterliliğe Dayalı Ölçme ve Değerlendirme”
*VOC Test Merkezi Hibe Programı İnşaat Sektöründe Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Projesi

Bu projelerden İŞKUR Aktif İşgücü Programları kapsamında yürütülen “İşsiz Gençler İçin Yeni Ufuklar Projesi” örnek çalışma olarak Türkiye’den seçilen tek proje olmuştur.

“Türkiye’de Yenilik ve Değişim İçin Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Güvenli İnşaat Projesi” bağımsız izleme uzmanları tarafından “en iyi uygulama örneği” seçilmiştir.

“Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türk İnşaat Sektörü Projesi” Uygulama Birimi üyelerince sürdürülebilirliği en yüksek proje olarak belirlenmiştir.

*Mesleki Yeterlilik Sisteminim Geliştirilmesine Katkıları
21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kurulması ile birlikte İNTES kurum tarafından inşaat sektöründe meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması konusunda görevlendirilmiştir.

Ulusal Yeterliliklerin geliştirilmesi için ise MYK sektör komitesinden onay alarak resmiyet kazanan mesleklerde 25.11.2009 tarihinde yetkilendirilmiştir.

Sektörün paydaşları ve teknik ekiplerin katılımı ile yürütülen çalışmalar sonucunda çalışmalar tamamlanarak devletimize hibe edilmiştir.

TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ-TÜRKİYE MYM
İNTES inşaat sektörüne sınav ve belgelendirme hizmeti vermek üzere 1 Ocak 2010 tarihinde TÜRKİYE Mesleki Yeterlilik Merkezi’ni (TÜRKİYE MYM) kurmuştur.

TÜRKİYE MYM, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 06.01.2012 tarihinde akredite edilmiştir.

Ardından, 19.01.2012 tarihinde ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme yapma ve inşaat sektöründe ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ vermek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiştir.

Bugün itibari ile TÜRKİYE MYM, inşaat sektöründe 19 farklı meslekte ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ verme yetkisine sahip ilk kuruluştur.

*Ahşap Kalıpçı ,
*Betonarme Demircisi ,
*Endüstriyel Boru Montajcısı,
*İnşaat Boyacısı ,
*Sıvacı,
*Tünel Kalıpçı ,
*Duvarcı,
*Betoncu,
*Panel Kalıpçı,
*Seramik Karo Kaplamacı,
*İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı,
*Alçı Levha Uygulayıcı,
*Alçı Sıva Uygulayıcı,
*İskele Kurulum Elemanı,
*Isı Yalıtımcı,
*Ses Yalıtımcı,
*Yangın Yalıtımcı,
*Su Yalıtımcı,
*İnşaat İşçisi