GENEL KURUL

Ana Tüzüğün 19-24. maddelerinden düzenlenmektedir. Genel Kurulun oluşumu, toplantı usul, esas ve yeter sayısı, görev ve yetkileri düzenlenmiş bulunmaktadır.

Genel Kurul üyelerden oluşur. Sendika üyesi olan gerçek kişi veya tüzel kişi kuruluşlar, Genel Kurul Toplantılarında kendilerini, yetki belgesi verdikleri bir kişi ile temsil ettirebilirler. Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri bu sıfatla genel kurula delege olarak katılırlar.

Olağan Genel Kurul Ana Tüzüğün kabul tarihinden itibaren üç yılda bir ve en geç mart ayı içinde toplanır. Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hâllerde ya da genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine altmış gün içinde yazılı listedeki konuları öncelikle görüşmek üzere toplanır.