Hakkımızda

1964 yılında kurucularımız kalplerindeki meslek ve memleket sevgisine inanarak çıktılar yola. Bugün dünya ölçeğinde bir marka olan sektörümüzün kutup yıldızıydı onlar. Bizler de onların yolundan ayrılmadık, inandıkları değerleri koruyup büyüttük.

Üyelerinin menfaatlerini gözetirken meslek itibarını yükseltmeyi şiar edinen, meslek sorunlarının çözümü için her platformda çaba sarf eden bir kurum olma misyonuyla çalıştık, çalışıyoruz, 56 yıldır sektöre yön veriyoruz.

1964 yılında kurulan Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası inşaat iş kolunda faaliyet gösteren 150 üyesi ile Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur.

İNTES üyesi “İnşaat Sanayicileri” Türkiye’de ve Dünya’da büyük marka projeleri üstlenmekte, inşaatın yanı sıra enerji, tarım, gıda, turizm gibi farklı sektörlerde de yatırımlarını gerçekleştirmektedir.

İNTES çatısı altındaki sektör liderleri, güvenli, kaliteli, fen ve sanat kurallarına sadık iş üreterek, ürettiklerini geleceğe miras ve tecrübe olarak taşımakta, sektörün gelişimine katkı sağlamak hedefi ile ilerlemektedir.

İNTES yarım asrı aşkın süredir üyelerini ve inşaat sektörünü yurt içi ve yurt dışında tüm kamusal platformlarda temsil etmekte, üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarını korumakta, üyeler arasında iş birliğini ve dayanışmayı artırıcı faaliyetlerde bulunmaktadır.

İNTES, inşaat sektörü ve çalışma hayatını ilgilendiren tüm  konu ve faaliyetlerde, yenilikçi projeler üretmek, sorunlara rasyonel çözümler üretmek amacıyla kamu, özel sektör ve üniversiteler ile ortak projeler yürütmektedir.

Çalışma hayatının birbirini tamamlayan temel unsurları olan işçi ve işveren arasındaki işbirliği, güven ve diyalog ortamının sağlanması İNTES’in öncelikli hedeflerindendir.

İşveren olmazsa işçi, işçi olmazsa işverenin olmayacağı bilinciyle hareket eden İNTES, “kayıtlı istihdam, bilinçli, eğitimli ve ehil iş gücü” hedefi doğrultusunda çalışmaktadır.

İnşaat sektörünün öncelikli sorunlarının başında gelen iş kazalarına dönük çalışmalar yürütmek İNTES’in önemli bir diğer misyonudur. Sendikamız kurulduğu günden bu yana sektörde iş sağlığı ve güvenliği hususunda bilinç düzeyini yükseltmek ve farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenlemekte, projeler hayata geçirmektedir.

İNTES, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) inşaat işkolunda üye olan tek işveren sendikasıdır.

 Bilgi, paylaşım ve çözüm odağında çalışmalarımızı yürütüyoruz

36 yıldır düzenlenen “Geleneksel Toplantılar” ile kamu, bürokrasi, iş dünyası ve üyelerimizi buluşturuyor, seminer ve eğitim programlarımız, sektörel yayınlarımız ve 31 yıldır yayın hayatında olan İnşaat Sanayi dergimiz ile inşaat sektörü ve çalışma hayatını ilgilendiren her alanda paylaşım ve bilgi köprülerini kuruyor, üyelerimize ve sektörümüze yol göstermeyi hedefliyoruz.

 Mesleki Yeterlilik Merkezi

İNTES’in inşaat sektöründe belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere 2010 yılında kurduğu, Türkiye’de inşaat sektöründe kurulan ilk belgelendirme merkezi olan “Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (TÜRKİYE MYM)” sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, kalite güvencesi altında, ulusal yeterlilikleri temel alarak, ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

Türkiye MYM inşaat sektöründe ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ vermek üzere TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşudur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yaptığımız çalışmalar sonucunda 54 ulusal meslek standardını ve 27 meslekte ulusal yeterliliği yürürlüğe koyarak çalışma hayatına kazandırdık. Yapmış olduğumuz mesleki yeterlilik sınavları sonucunda 19 meslekte toplam 30.221 Mesleki Yeterlilik Belgesi vererek çalışma hayatına nitelikli ve belgeli işgücü kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

 Türkiye Arabuluculuk Merkezi

2018 yılında kurulan Türkiye Arabuluculuk Merkezi, iş hukukundan kaynaklanan işçi işveren uyuşmazlıkları ile ticari uyuşmazlıkların çözümünde tarafların aralarındaki uyuşmazlığı ya da ilişkiyi barışçıl şekilde çözmeleri ve ilişkilerini sürdürmelerini temin edecek, bağımsız ve güvenilir bir arabuluculuk hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Türkiye Arabuluculuk Merkezinde arabuluculuk faaliyetleri, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, ilgili mevzuat ve Türkiye Arabulucular Etik Kuralları çerçevesinde yapılmaktadır.

Merkezimizde ihtiyari  arabuluculuk faaliyeti yürütülmektedir. Çalışmalarımızın hukuka uygun, adil ve tarafsız şekilde sürdürülmesi Merkezimizin temel felsefesidir.

Merkez bünyesinde farklı illerden olmak üzere Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı,  arabulucular görev yapmaktadır.