İNTES[1] olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor ve Sendikamızın faaliyetlerinden faydalanan, bu faaliyetlere katılan herkesle ve Sendikamızdaki tüm çalışanlarımızla, tabi olduğumuz mevzuat gereği bize ulaşan her türlü kişisel verinin korunmasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata (“İlgili Mevzuat”) uygun hareket ediyoruz.

Herhangi bir yolla elde ettiğimiz, işlediğimiz ve aktardığımız kişisel verilere ilişkin olarak, İlgili Mevzuattaki yükümlülüklerimize uygun hareket etmekte ve mevzuata uyum konusunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu amaçla öncelikle, kurum içerisinde kişisel verilerin korunması konusunda gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda, kendi çalışanlarımız da bilinçlendirilmiş ve kişisel verilerin korunması konusunda izlenecek politika konusunda bilgilendirilmiştir. Kurum içi farkındalık ve uyum çalışmalarına ek olarak, kişisel verilerini ibraz eden ilgili kişilerin ve veri aktardığımız üçüncü kişi ve kurumların da farkındalığını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmaktayız.

İlgili Mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı ve mevzuatın izin verdiği şekilde kişisel verilerinizi elde edecek, mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçüde kayıt altına alacak, saklayacak, güncelleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak, aktaracak, sınıflandıracak ve işleyeceğiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Amaçları ve Yöntemi

Kişisel verileriniz, Sendikamız faaliyetlerinin yürütülmesi, Üye firmalara ve ilgililere duyurulması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve işletilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuat gereği bilgi verilmesi, çalışanlarımız için iş sözleşmesinin kurulması ve devamı için gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki çalışmaların yürütülmesi vb. amaçlarla kanuna uygun olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz, İlgili Mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Politikamıza uygun olarak, İNTES tarafından sağlanan hizmet ve Sendikamızın faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Sendikamız birimleri, üye ve/veya hizmet sunduğumuz inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, birlikte hizmet yürüttüğümüz kamu ve özel sektör kuruluşları, denetim kuruluşları, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz, muhtelif sözleşmeler, iş başvurusu formları, kartvizitler vb. belgeler üzerinden yahut ilgili kişilerin doğrudan başvurusuyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

Sendikamızın hizmetlerini kullanmak amacıyla Sendikamızı telefonla aradığınızda veya internet sayfamızı kullandığınızda, internet sitemizdeki başvuru formlarını kullanarak bize başvurduğunuzda, Sendikamızın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Sendikamızın verdiği hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Sendikamızın uymakla yükümlü olduğu mevzuat ve tarafı olduğu sözleşmelerin gereklerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz İlgili Mevzuata uygun olarak ve gerektiği ölçüde toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Sendikamızın sunduğu hizmetlerden yararlandığınız, Sendikamızla sözleşme ilişkiniz devam ettiği ve/veya herhangi bir şekilde/amaçla Sendikamız ile bir bağlantınız bulunduğu sürece kişisel verileriniz toplanacak, kaydedilecek ve güncellenerek işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Sendikamız tarafından verilen hizmetler hakkında bilgilendirilmeniz, bu hizmetlere başvuruda bulunabilmeniz, iş ilişkisi içinde olduğumuz kişilerin hukuki güvenliğinin temini, hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması, tabi olduğumuz denetimlerin gereklerinin yerine getirilmesi, iş sözleşmelerimizin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz, hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla ve bu amaçların ve kanuni yükümlülüklerin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla gerekli görülen üçüncü kişiler (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk kişileri) ile 6698 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarılması şartları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz halen hiçbir şekilde yurt dışına aktarılmamakta olup, böyle bir gereğin ortaya çıkması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

4. Kişisel Verileriniz İşlenmesine İlişkin Temel Prensiplerimiz

İşlemekte olduğumuz tüm kişisel verilerin;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olması,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

Konusuna hassasiyetle yaklaşmakta ve bu prensiplere uygun olarak kişisel veri işlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız

 1. Kişisel Verilerin Korunması Politikamızın Kapsamı

İNTES olarak, kişisel verilerin korunması politikası kapsamında;

 1. İlgili kişilerden sadece gerekli olan bilgileri, İlgili Mevzuata uygun olarak kanuni bir yükümlülük ve/veya belirli bir amaç doğrultusunda talep etmekteyiz.
 2. Kişisel verisini elde ettiğimiz ilgili kişileri, hangi verilerinin hangi amaçla talep edildiği, bu verilerin hangi şekilde, hangi amaçlarla ve ne zamana kadar saklanıp kaydedileceği, bu verilerin hangi amaçlarla, kimlere aktarılabileceği ve ilgili kişinin hakları konusunda aydınlatmaktayız.
 • Bir kişisel verinin işlenmesi için açık rıza alınması gereken durumlarda, ilgili kişinin açık rızasını talep etmekte, rıza verilmesini hiçbir şekilde bir hizmetin sunulması için ön koşul haline getirerek zorunlu hale getirmemekteyiz.
 1. Elde ettiğimiz tüm kişisel verileri, İlgili Mevzuata uygun olarak işlemekte ve korumakta; bu verilerin gizliliği için Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen idari ve teknik tedbirleri almaktayız.
 2. İşlemekte olduğumuz kişisel verilere ilişkin olarak başta kendi çalışanlarımızı bilinçlendirmekte; çalışanlarının kişisel verilere erişim yetkilerini görevlerinin gerektirdiği ölçüyle sınırlamakta ve sözleşmelerine kişisel verilerin korunması ile ilgili taahhütler eklemekteyiz. Bunun yanı sıra, veri aktardığımız üçüncü kişi ve kurumlar ile de, aktarılan kişisel verilerin işlenme şeklinin ve gizliliğinin güvence altına alınması için sözleşme imzalamaktayız. Sendika olarak, bu süreci yönetebilmek adına kurum içi disiplin yaptırımları belirlemiş bulunmaktayız.
 3. Elde ettiğimiz kişisel verileri sadece kanunda belirlenen süreler boyunca veya bu verilerin herhangi bir yolla saklanılmasının/kaydedilmesinin gerektiği süre boyunca tutmakta; kullanımına gerek kalmayan tüm kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. İşletme olarak, bu süreci yönetebilmek adına kontrol ve imha süreçleri belirlemiş bulunmaktayız.
 • İlgili kişilerin işlenmekte olan verilerine ilişkin olarak kanunen sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri için de gerekli prosedürü belirlemiş bulunmaktayız.
 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde düzenlenen haklarına ilişkin taleplerini, aşağıda belirtilen yöntemlerle Sendikamıza iletebilirler.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin:

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmiş olması durumunda buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla, kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,
 7. e) ve f) bentlerinde belirtilen işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiklerinize yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.intes.org.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Şehit Mustafa Doğan Caddesi 719’uncu sokak No:3 Yıldızevler Mahallesi Yıldız-Çankaya/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya formu intes@intes.org.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

 

[1] Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası