Kamu Alımlarına Yönelik İtiraz Başvuruları -Macaristan

1. İlk Derece İtiraz Merci (m.148):

İtiraz Merci :Kamu Alımları Tahkim Kurulu (Közbeszerzési Döntőbizottság)
Başvuru : Kamu Alımları Tahkim Kurulu Başkanına hitaben yapılır.
Macaristan Kamu Alımları Tahkim Kurulu internet sitesi : https://kozbeszerzes.hu/
Kamu İhale Kanunu İngilizce çevirisi:

https://www.kozbeszerzes.hu/media/documents/ppa_01_05_2021_en.pdf

2. Başvuru Ehliyeti (m.148):

İdareler, istekliler, ortak girişimlerde isteklilerden herhangi biri, adaylar, ortak girişimlerde adaylardan herhangi biri ve Kanuna aykırı bir faaliyet veya kusur nedeniyle hakları veya meşru menfaatleri zarar gören veya zarar görme ihtimali bulunan diğer ilgili taraflar itiraz başvurusunda bulunabilir. İhale konusuyla ilgili bir faaliyeti olan odalar veya temsilci birlikleri; ihale ilanının, tekliflerin sunulması için yapılan davetin, katılım davetinin, ihale belgelerinin veya bunlarda yapılan herhangi bir değişikliğin hukuka aykırı olduğuna ilişkin başvuruda bulunabilir.

3. Başvuru Süresi (m.148):
Başvuru kural olarak, başvuru sahibinin ihlali öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde, ihale sürecini sonlandıran hukuka aykırı kararlar bakımından ise başvuru sahibinin ihlali öğrendiği tarihten itibaren on gün içerisinde sunulabilir. İhlalin meydana gelmesinden itibaren 90 gün geçtikten sonra başvuru yapılamaz.
Kanunun 115. maddesi kapsamında yaklaşık maliyeti 300 Milyon HUF altında kalan ihaleler söz konusu olduğunda başvuru, başvuru sahibinin ihlali öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde, ihale sürecini sonlandıran hukuka aykırı kararlar bakımından ise başvuru sahibinin ihlali öğrendiği tarihten itibaren beş gün içinde sunulabilir. İhlalin meydana gelmesinden itibaren 90 gün geçtikten sonra başvuruda bulunulamaz. Süre sınırına uyulup uyulmadığı incelenirken, ihlalin şu tarihte öğrenilmiş olduğu kabul edilir:

a) Hukuka aykırı ihale ilanının yayınlandığı tarih veya hukuka aykırı davetin alındığı tarih ya da hukuka aykırı ihale dokümanı söz konusu olduğunda bunların erişilebilir olduğu tarih;
b) Bir ihale ilanının ilgili süre sınırının sona ermesinden sonra gönderilmesi halinde, ihale ilanının yayımından sonraki on beşinci gün;
c) İncelenen belgelerle bağlantılı olarak ihale sürecini sonlandıran karardaki ihlaller
bakımından, Kanunun 45(1) maddesi çerçevesinde belgelere inceleme için erişimin kapatıldığıtarih;
d) Başvuruda belirtilen ihlalle ilgili olarak idareden ön uyuşmazlık çözümü1
talep edilmişse;
(i) İdare ön uyuşmazlık başvurusunda ilişkin cevabını zamanında göndermiş ancak başka bir tedbir alınmamışsa, idare cevabının gönderildiği tarih;
(ii) idarenin süresi içerisinde kararını bildirmemesi halinde, idarenin başvuru üzerine karar alması için tanınan sürenin sona erdiği tarih;
e) Bir ihale usulüne dayalı olarak akdedilmiş bir sözleşmenin Kanuna aykırı olarak,
değiştirilmesi veya ifa edilmesi durumunda, sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin ilanın yayınlanmasından veya ifaya ilişkin verilerin CoRe’de yayınlanmasından sonraki otuzuncu gün.

Bir ihale usulü yürütülmeksizin alım yapılması durumunda, sözleşmenin imzalandığı tarih veya bu tarihin belirlenememesi halinde, taraflardan herhangi biri tarafından ifanın başladığı tarih ihlal tarihi olarak kabul edilir. Başvuru sahibinin alımın bir ihale usulü yürütülmeksizin gerçekleştirildiğini yukarıda belirtilen süre sınırının sona ermesinden sonra öğrenmesi halinde, başvuru sözleşmenin imzalanmasını takip eden bir yıl içinde veya bunun tespit edilememesi
halinde, taraflardan herhangi birinin sözleşmeyi ifa etmeye başladığı tarihi takip eden bir yıl içinde sunulabilir.

Belirtilen süre sınırlamalarına uyulmaması hak kaybına yol açacaktır.
4. Başvuruya ilişkin şekil şartları(m.149):
İtiraz dilekçesi şunları içermelidir:
 Başvuru sahibinin ve temsilcisinin adı ve yerleşim yeri ile başvuru sahibinin ehliyetini gösteren olgular;
 Başvuruya konu ihaleyi gerçekleştiren idarenin adı ve adresi, alımın konusu, ihalenin kısımlara bölünmesi durumunda başvurunun ilgili olduğu kısım veya bir ihale usulü uygulanmaksızın gerçekleştirilen alımlarda alıcının adı ve adresi ile alımın konusu;
 İhlalin gerçekleştiği tarih ve başvuru sahibinin bunu öğrendiği tarih, başvurunun her bir unsuruna ilişkin olarak açıkça belirlemeye izin verecek şekilde;
 Başvurunun her bir unsuruna ilişkin olarak ihlal edilen kanun hükmünün yanı sıra ihlal ve buna ilişkin deliller;
 Kamu Alımları Tahkim Kurulu kararına ilişkin talep ve bu kararın gerekçeleri,
başvurunun her bir unsuruna ilişkin olarak açıkça belirlemeye izin verecek şekilde;
 Ara karar verilmesi talebi ve bunun gerekçeleri;
 Kamu ihale uyuşmazlığı ile ilgilenmesi muhtemel herhangi bir kuruluşun başvuru sahibi tarafından bilinen adı ve merkezi (ikametgâhı);

1 Kanunun 80’inci maddesi uyarınca ön uyuşmazlık çözümü olarak ifade edilen İdareye şikayet başvurusu isteğe bağlıdır, aday veya istekli
tarafından hukuka aykırı idari işlemin öğrenilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde başvuru yapılabilir.

İhale konusu alanda faaliyet gösteren firma, oda veya organizasyon tarafından ilan ve dokümana yönelik başvurular ise;
– Teklif sunmak veya ihaleye katılım için belirlenen son tarihten 10 gün öncesine kadar, hızlandırılmış usullerde veya ilansız pazarlık usulünde
bu sürelerin dolmasından önce,
– Belli istekliler arasında ihale veya pazarlık usulündeki ön ilanda ihaleye olan ilginin bildirileceği son tarihe kadar yapılabilir.
 Varsa ön uyuşmazlık çözümünün yürütülmesi, sonuçları ve başvuruya eklenecek olan idarenin cevabı.
Başvurunun sunulması gereken nüsha sayısı, başvuru sahibi tarafından bilinebildiği kadarıyla yargılamayla ilgili potansiyel taraf sayısının bir fazlası olacaktır.
Sunulan başvurunun BT araçları kullanılarak yazılmış ve düzenlenebilir elektronik bir versiyonu Kamu İhale Tahkim Kurulu’na sunulacak ve e-posta ile sunulması halinde, bunun alındığı Kamu İhale Tahkim Kurulu tarafından bir iş günü içinde teyit edilecektir.
Kamu İhale Tahkim Kurulu inceleme sürecinin başlaması, kamu alımının yaklaşık maliyetine göre belirlenecek olan idari hizmet ücretinin ödenmesine tabidir. Başvuru bedelinin ödendiğini gösteren belge başvuruya eklenir.

5. Başvuru üzerine karar alma süresi(m.164):
İnceleme prosedürü, Kamu Alımları Tahkim Kurulu tarafından en geç başvurunun alındığı günü takip eden iş günü başlatılır.
Kamu Alımları Tahkim Kurulu duruşma yapmamışsa, başvuruyu ele almaya başlamasından itibaren on beş gün içinde itirazı sonuçlandırır.
Kamu Alımları Tahkim Kurulu duruşma yapmışsa, başvuruyu ele almaya başlamasından itibaren yirmi beş gün içinde itirazı sonuçlandırır.
Kamu Alımları Tahkim Kurulu, ihale usulüne dayalı olarak akdedilen sözleşmenin bu Kanuna aykırı olarak değiştirilmesi veya ifa edilmesine ilişkin davayı, ihale usulünün baypas edilmesine ilişkin davayı, ayrıca inceleme usulünün resen başlatıldığı ve incelemeden etkilenen ihalede sözleşmenin zaten akdedilmiş olduğu davaları, usulün başlatılmasından itibaren altmış gün içinde karara bağlar.
6. Başvuru üzerine alınabilecek kararlar(m.165):
Kamu Alımları Tahkim Kurulu aşağıdaki kararları alabilir:
a) Asılsız başvuruları reddeder;
b) Re’sen başlatılan veya yürütülen işlemlerde ihlalin bulunmadığını belirtir;
c) Bir ihlalin meydana geldiğini belirir;
d) Bir ihlalin meydana geldiğini belirtir ve aşağıdaki paragrafta belirtilen yasal sonuçları uygular;
e) Bir ihlalin meydana geldiğini belirtmenin yanı sıra, belli durumlarda para cezası verir;
f) Kanunun 137(1) maddesinde öngörülen ihlal durumunda, sözleşmenin hükümsüz ve geçersiz olduğunu veya Kanunun 137(3) maddesinde öngörülen koşullar yerine getirildiğinde, ilgili sözleşmenin hükümsüz ve geçersiz olmadığını re’sen belirtir.
g) Kanunun 137(1) maddesinde öngörülen ihlal nedeniyle hükümsüz olan bir sözleşme söz konusu olduğunda, hükümsüzlüğün hukuki sonuçlarının uygulanması sırasında eski durumun geri getirilip getirilemeyeceğini belirtir.
Kamu Alımları Tahkim Kurulu kararında bir ihlalin gerçekleştiğini belirtirse ayrıca:
a) İhale usulünün sona ermesinden önce, ihlali gerçekleştiren kişiyi Kanunda belirtilen kurallara uygun hareket etmeye çağırabilir veya idarenin kararlarını yalnızca belirli koşullara tabi olarak alabilmesini emredebilir;
b) Söz konusu karar sonucunda henüz bir sözleşme imzalanmamış olması kaydıyla, idare tarafından ihale sürecinde alınan kararı ya da ihale sürecini sona erdiren kararı geçersiz kılabilir;
c) İsteklinin resmi onaylı istekliler listesinden çıkarılmasına karar verebilir;
d) Yasayı ihlal eden herhangi bir kuruluş veya kişiye veya ihlalden sorumlu olan ve söz konusu
ihlalden sorumlu olan kişi veya kuruluşla yasal ilişkisi olan herhangi bir kişi veya kuruluşa para cezası uygulayabilir.
7. İlk derece başvuru merci tarafından verilen kararlara itiraz:
Kamu Alımları Tahkim Kurulu kararına itiraz, kararın tebliğinden itibaren sekiz gün içinde Kamu Alımları Tahkim Kurulu’na sunulur. Kamu Alımları Tahkim Kurulu, dava belgelerini de içeren başvuruyu aldıktan sonra gecikmeksizin mahkemeye iletir.