Kamu Alımlarına Yönelik İtiraz Başvuruları -Polonya

 1. İlk Derece İtiraz Merci(m.506-512):

İtiraz Merci :National Appeal Chamber (NAC) (Krajowej Izby Odwoławczej)

Başvuru  :National Appeal Chamber Başkanına hitaben yapılır.

Polonya Kamu İhale Kurumu internet sitesi :  https://www.uzp.gov.pl/

Kamu İhale Kanunu İngilizce çevirisi: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/50353/PPL_of_2019_as_amended_consolidated_text_2022.pdf

 

 1. Başvuru Ehliyeti(m.505-513):

Kanunda belirtilen itiraz yollarına, ihale sürecinde menfaati olan ve idare tarafından kanun hükümlerinin ihlal edilmesi sonucunda zarara uğrayan ya da uğrayabilecek olanlar başvuruda bulunabilir.

Aşağıda sayılan durumlara karşı başvuru yolu işletilebilir:

1) İdarenin; ihale, çerçeve anlaşmanın sonuçlandırılması, dinamik alım sistemi, isteklilerin yeterlik değerlendirilmesi veya yarışma süreçlerinde kanun hükümlerine aykırı işlemler tesis etmesi,

2) İdarenin ihale, çerçeve anlaşmanın sonuçlandırılması, dinamik alım sistemi, isteklilerin yeterlik değerlendirilmesi veya yarışma süreçlerinde kanun gereğince zorunlu olduğu halde eylemde bulunmaması,

3) İdarenin yükümlülüğü bulunmasına rağmen  ihale sürecinin yürütülmesi veya bir yarışmanın organize edilmesini Kanunu esas alarak yapmaması.

 

 1. Başvuru Süresi (m.515):
 1. İdarenin işlemlerine karşı itiraz başvuruları;

a)İhalenin değeri AB eşik değerinin altında ise, idari işlem elektronik araçlarla tebliğ edilmiş ise şikayete konu idari işlemin tebliğ tarihinden itibaren 5 gün, elektronik araçlar dışında bir yöntem ile bildirilmiş ise 10 gün,

b)İhalenin değeri AB eşik değerine eşit veya üstünde ise; idari işlem elektronik araçlarla tebliğ edilmiş ise şikayete konu idari işlemin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün; elektronik araçlar dışında bir yöntem ile bildirilmiş ise 15 gün,

İçinde yapılır.

 1. Bir ihaleye veya tasarım yarışmasına ait ilana veya dokümana yönelik itiraz başvuruları;
 2. a) İhalenin değerinin AB eşik değerlerine eşit veya bunun üzerinde olması halinde; ilanın Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayım tarihinden veya ihale dokümanlarının websitesinde yayım tarihinden itibaren 10 gün içinde,
 3. b) İhalenin değerinin AB eşik değerlerinden düşük olduğu hallerde; ilanın Kamu İhale Bülteninde veya ihale dokümanının internet adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün, İçinde yapılmalıdır.
 4. Yukarıda belirtilenler dışındaki durumlarda itiraz başvurusu; AB eşik değerlerine eşit veya bu değerleri aşan ihaleler söz konusu olduğunda, başvuruda bulunulmasına gerekçe teşkil eden koşulların farkına varıldığı yada gerekli özenin gösterilmesi halinde farkına varılabileceği günden itibaren 10 gün, AB eşik değerlerinin altında olan ihaleler söz konusu olduğunda, başvuruda bulunulmasına gerekçe teşkil eden koşulların farkına varıldığı yada gerekli özenin gösterilmesi halinde farkına varılabileceği günden itibaren 5 gün içinde yapılır.
 5. İdare sözleşme imzalama niyetine dair ilan yayımlamamış ise veya yükümlülüğü olmasına rağmen istekliye en iyi teklifin seçimine ilişkin bildirim göndermemiş ise ya da istekliyi dinamik alım sistemi veya çerçeve anlaşma kapsamında teklif vermeye davet etmemiş ise itiraz başvurusu en geç; ihale sonuç ilanının Kamu İhale Bülteninde yayınlanmasından itibaren 15 gün ya da ihale sonuç ilanının veya ihalenin ilansız pazarlık usulü ile veya doğrudan temin yoluyla yapılması halinde, ihalenin bu şekilde gerçekleşmesine ilişkin gerekçeyi de içeren ilanın Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde itiraz yapılır.
 6. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde ihale sonuç ilanı yayınlanmamışsa veya ihalenin önceden ilan edilmeksizin pazarlık usulüyle veya doğrudan temin ile yapılmasına ilişkin gerekçe içermeyen bir ihale sonuç ilanı yayınlamış ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 6 ay içinde itiraz yapılır. Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak sonuç ilanları yönünden bu süre 1 ay olarak uygulanır.

 

 1. Başvuruya ilişkin şekil şartları(m.516):

Başvurunun dili Lehçe’dir. Yazılı başvuru yapılır, e-imza ile elektronik ortamdan da başvurulabilir.

İtiraz dilekçesi şunları içermelidir:

 • Başvuru sahibinin adı ve soyadı veya adı, ikamet yeri veya merkezi, telefon numarası ve elektronik posta adresi ile başvuru sahibinin temsilcisinin (temsilcilerinin) adı ve soyadı;
 • İdarenin adı ve merkezi, idarenin telefon numarası ve e-posta adresi;
 • Gerçek kişi olan başvuru sahibinin Evrensel Elektronik Nüfus Kayıt Sistemi numarası (PESEL) veya Vergi Kimlik Numarası (NIP), böyle bir numaraya sahip olmak zorunda olması veya zorunluluk bulunmamasına rağmen bu numaraya sahip olması halinde;
 • Ulusal Mahkeme Sicilindeki numara veya bunun olmaması durumunda, ilgili sicil veya kayıtlara girmekle yükümlü olmayan başvuru sahibi tüzel kişinin ilgili başka bir sicil, kayıt veya NIP’deki numarası (eğer buna sahip olmakla yükümlü ise);
 • Alım konusunun belirtilmesi;
 • Kamu İhale Bülteni’nde veya Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde ilan yayımlanması durumunda ilan sayısının belirtilmesi;
 • Kanun hükümlerine uymadığı iddia edilen idare eyleminin veya eylemsizliğinin belirtilmesi veya Kanun temelinde bir ihale usulü yürütülmediğinin veya bir yarışma düzenlenmediğinin belirtilmesi;
 • İddiaların kısaca belirtilmesi;
 • İtirazın nasıl karara bağlanacağına ilişkin talep;
 • İtirazı haklı kılan olgusal ve yasal koşulların ve belirtilen koşulları destekleyen kanıtların belirtilmesi;
 • Başvura sahibinin imzası veya temsilcisi ya da temsilcilerinin imzası;
 • Ekler listesi.

Ayrıca başvuru dilekçesi ekinde aşağıda sayılanların sunulması gerekir:

 • Başvuru ücretinin gerekli miktarda ödendiğine dair belge;
 • İtirazın veya bir kopyasının uygun şekilde idareye iletildiğine dair belge;
 • Başvuru sahibini temsil etme yetkisini teyit eden belge.

NAC’a yapılan başvurular için, ihalenin türü ve değerine göre belirlenen €3,500 ila €4,700 arasında bir başvuru bedeli ödenmesi gerekmektedir. Mahkemeye başvurunun masrafı yaklaşık €17,800 – €23,800 civarındadır.*

 1. Başvuru üzerine karar alma süresi(m.544):

Başvuru NAC tarafından 15 gün içinde incelenir.

 1. Başvuru üzerine alınabilecek kararlar(m.553-554):

NAC, itiraz başvurusunun reddine veya kabulüne karar verir. Bunun dışında, aşağıda belirtilen diğer kararları da alabilir.

NAC, aşağıdaki hallerde başvuruyu kısmen veya tamamen kabul eder:

1) İhale usulü, yarışma veya isteklilerin yeterlilik sistemi üzerinde önemli bir etkisi olan veya olabilecek şekilde Kanun hükümlerinin ihlali,

2) Sözleşme taslağı hükümlerinin Kanun hükümlerinden kaynaklanan gerekliliklere uygun olmaması.

İtirazın kısmen kabul edilmesi halinde, hangi iddiaların hukuka uygun, hangilerinin hukuka aykırı bulunduğu kararda belirtilir.

Başvuru kabul edildiğinde;

1.Sözleşme imzalanmamışsa:

 1. a) İdari işlemin düzeltilerek yerine getirilmesi veya
 2. b) İdari eylem/işlemin iptali veya
 3. c) Kanuna aykırı olan sözleşme tasarısı maddesinin değiştirilmesi veya silinmesi yönünde karar alınabilir.

2.Sözleşmenin imzalandığı ancak bekleme sürelerine uyulmaması, Kanuna aykırı şekilde ilansız ihale yapılması veya 457. maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer koşulların mevcut olduğu hallerde;

a)Sözleşme geçersiz kılınabilir veya

 1. b) Tamamlanmamış yükümlülükler bakımından sözleşme geçersiz kılınabilir ve özellikle geçersiz kılınan sözleşme kapsamında yerine getirilen menfaatlerin iadesinin mümkün olmadığı haklı durumlarda para cezası uygulanabilir veya
 2. c) Özellikle savunma ve güvenlik alanlarında olmak üzere, sözleşmenin sürdürülmesinde önemli kamu yararı bulunduğunun tespit edilmesi halinde, para cezası uygulanmasına veya sözleşme süresinin kısaltılmasına karar verilebilir.
 3. Eğer sözleşme Kanun hükümlerinin izin verdiği koşullar dahilinde imzalanmış ise, hukuka aykırılık açıklanır.

İtiraz merci, sözleşmenin imzalanmasına veya sözleşmeye belirli bir içeriğin eklenmesine karar veremez.

 1. İlk derece başvuru merci tarafından verilen kararlara itiraz:

İlk derece kararlarına karşı açılacak davalarda Bölge Mahkemeleri yetkilidir. NAC kararlarına karşı mahkemeye başvurma süresi 14 gündür. Mahkeme davayı en geç bir ay içinde inceler.