TÜRKİYE ARABULUCULUK MERKEZİ
 • Ana Sayfa
 • Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
 • Arabuluculuk
 • Mevzuat
 • Tahkim Başvuru Dilekçesi
 • Tahkim Cevap Dilekçesi
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • Ceza Hukukunda Uzlaşma
 • Etkinlikler
 • Sertifika Programları
 • Duyurular
 • İletişim
 • Uyuşmazlıkları çözüme kavuşturma işlevi, esas olarak Devlete ait bir görevdir. Bununla birlikte, uyuşmazlık içine düşmüş olan taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı çeşitli yöntemlerle çözüme kavuşturabilirler. Bu yöntemler, sürecin ne kadar resmiyet taşıdığı, tarafların süreç içerisindeki etkinliği, üçüncü kişilerin süreç boyunca üstlendiği işlev ve varılan anlaşmanın hukuki niteliği gibi birtakım kıstaslar ile birbirlerinden ayrılırlar.

  Devletin yargı yetkisi dışındaki yöntemlerin kullanılması suretiyle uyuşmazlıkların çözümü, son yıllarda pek çok ülkenin kanun koyucusunu meşgul etmektedir. Bunun nedeni, bu ülkelerde yargı yükünün ve yargı giderlerinin giderek artması, bunun sonucunda yargının yavaş işleyişi ve bunların getirdiği olumsuzlukların çözümüne yönelik arayışlardır. Tarafların kendi iradeleri ile uzlaşarak uyuşmazlığa son vermeleri, toplumsal barışın korunması açısından da  tercih sebebi sayılmaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözümü, aslında yargı sistemi ile rekabet içinde olmadığı gibi, amaç yargıyı ortadan kaldırmak da değildir. Devlete ait olan yargı yetkisinin mutlak egemenliğine zarar vermeden uyuşmazlıkların daha basit ve kolay çözümü amaçlanmaktadır.

  Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, yargının yerine ikame edilmek istenen bir kurum değildir. Aksine, yargının daha etkin ve verimli bir biçimde çalışabilmesine, yargı ile bağlantılı olan Anayasal ilke ve kuralların tam anlamıyla işlerlik kazanabilmesine hizmet eden; yargının yanında yer alan ve onunla yan yana yürüyen, etkin ve barışçıl hukuksal korunma yöntemleri bütünüdür.

  Merkezin amacı; yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, hukuki uyuşmazlıkların adli soruna dönüşmeden tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile çözümüne katkı sağlamak ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, toplumdaki sosyal anlayışın, eğitim sürecinin ve kültürel yapının buna uygun hale getirilmesine katkı sağlamaktır.

  Arabuluculuk, günümüzde barışçıl yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

  Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış, tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi olan arabulucunun katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

  Arabuluculuk görüşmelerinde, tarafların birbirleri ile iletişim kurmaları ve bu iletişimin pekiştirilmesi suretiyle, birbirlerine ait menfaatleri ve ortak yönleri daha iyi anlamaları ve somut duruma göre işlerlik kazanabilecek değişik çözüm seçeneklerini genel bir çerçevede üretip, değerlendirmeleri sağlanır. Arabuluculuk sürecinin işleyişinde ve sonucun elde edilmesinde tümüyle taraflar egemendir.

  Karşı tarafla aranızda hukuki bir uyuşmazlık çıktıktan sonra, mahkemede dava açmadan veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi, mahkemede dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

  Bu doğrultuda, kurumsal arabuluculuk hizmeti veren sayılı kurumlardan birisi olan İNTES Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezine başvurarak arabuluculuk başvuru dilekçesini doldurabilir ve intes@intes.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

  Dilekçenizin Merkezimize ulaşmasından itibaren en kısa süre içinde Merkezimizin Sekretaryası sizinle iletişime geçecektir. Size uyuşmazlığınızın niteliği de dikkate alınarak, Merkezimizce akredite edilmiş arabulucuların yer aldığı arabulucu listemizden bir arabulucu tavsiye edilecektir. Ayrıca siz de arabulucu listemizden seçim yapabilirsiniz.

  Merkezimiz sizlere uyuşmazlığınızın arabuluculuk yoluyla çözümü konusunda Sekretarya hizmeti ve arabuluculuk görüşmelerinizi güvenilir ve rahat bir ortamda gerçekleştirebileceğiniz uluslararası standartlara sahip fiziki mekân imkânı sunacaktır…

  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

  http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf

  4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu

  http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4686.pdf

  6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

  http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6325.pdf

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

  http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17063&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=arabuluculuk

  Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi Ve Arabulucular İçin Model Etik Ve Uygulama Kuralları

  http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/etik_kurallar.html

  2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

  http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/tarife.html

 • Arabuluculuk Ne Demektir?

  Günümüzde barışçıl yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

  Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

  Arabuluculuk görüşmelerinde, tarafların birbirleri ile iletişim kurmaları ve bu iletişimin pekiştirilmesi suretiyle, birbirlerine ait menfaatleri ve ortak yönleri daha iyi anlamaları ve somut duruma göre işlerlik kazanabilecek değişik çözüm seçeneklerini genel bir çerçevede üretip, değerlendirmeleri sağlanır. Arabuluculuk sürecinin işleyişinde ve sonucun elde edilmesinde tümüyle taraflar egemendir.

 • Arabulucu Kimdir?

  Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Adalet Bakanlığı’nca düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan uzmanlık eğitimi almış gerçek kişidir.

 • Arabulucunun Görevi Tam Olarak Nedir?

  Arabulucu, sistematik bir biçimde iletişim becerilerini uygulamak suretiyle, taraflar arasında iletişimin kurulmasını kolaylaştırır ve diyalog sürecinin işlerlik kazanmasına ve bunun canlı tutulmasına katkı sağlar. Taraflara rahat ve özgür bir müzakere ortamı yaratmak suretiyle, sorumlulukları tümüyle kendilerine ait olmak üzere, kendi çözümlerini kendilerinin bulmasına yardımcı olur.

  Arabulucu, uyuşmazlık hakkında herhangi bir karar veremez. Taraflara çözüm önerilerinde bulunamaz. Arabulucu, haklıyı veya haksızı bulmaya yahut belirlemeye yönelik olarak değil; tarafların her ikisinin de menfaatlerinin en uygun şekilde dengelenmesini öngören bir anlaşma zeminin bulunmasına çaba sarf ederek, uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasını gerçekleştirmeye çalışır.

  Arabulucu, tarafların üzerinde anlaşabilecekleri noktaları, ortak paydaları tespit eder ve bu zemin üzerinde mutabakata varmalarına yönelik olarak faaliyet gösterir. Taraflara çözüm önerisi geliştirip bunu onlara empoze edemez ve geliştirilen çözüm önerisi üzerinde anlaşmaya varmaları için onları zorlayamaz. Bununla birlikte, uyuşmazlığın çözümü bağlamında taraflardan birisinin sunmuş olduğu somut bir önerinin, arabulucu tarafından karşı tarafa iletilmesinin, arabulucu tarafından çözüm önerisi geliştirilip diğer tarafa empoze edilmesi şeklinde yorumlanamaz.

 • Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

  Karşı tarafla aranızda hukuki bir uyuşmazlık çıktıktan sonra, mahkemede dava açmadan veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi, mahkemede dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

 • Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

  Arabuluculuk, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.

  Bu doğrultuda, söz konusu maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, arabuluculuk her türlü hukuk uyuşmazlıklarında değil; ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, bir başka ifadeyle “sulh” olmak suretiyle sona erdirebilecekleri hukuk uyuşmazlıkları bağlamında uygulanma alanı bulacaktır.

  HUAK bağlamında ve tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri işler çerçevesinde arabuluculuğun uygulanma alanı değerlendirilirken, şu basit kıstastan hareket etmekte yarar vardır: “taraflar bir uyuşmazlık ile ilgili olarak kendi özgür iradeleri ile hareket ederek ve mahkemenin kararına gerek olmadan hukuken bir sonuç elde edebiliyorlar ise o konu arabuluculuğa elverişlidir.” Arabulucu da zaten böyle bir sonuca müzakere ile ulaşamayan ya da ulaşamayacaklarını düşünen taraflara bağımsız ve tarafsız kolaylaştırıcı bir üçüncü kişi olarak yardımcı olmaktadır.

  Örneğin, alacak-borç uyuşmazlıkları, kira uyuşmazlıkları, tüketici uyuşmazlıkları, ticari uyuşmazlıklar, fikri mülkiyet uyuşmazlıkları, iş hukuku uyuşmazlıkları ve idarenin taraf olduğu özel hukuk uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişlidir.

 • Arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş olur muyum?

  Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğiniz ile sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

 • Arabulucuyu nasıl seçeceğim?

  Taraflar arabulucuyu, Arabuluculuk Daire Başkanlığının resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden seçebilirler.

  Ayrıca, Merkezimizce akredite edilmiş bir arabulucu seçmek isterseniz, Merkezimiz size arabulucular listemizden bir arabulucu tavsiye edebileceği gibi, siz de seçim yapabilirsiniz.

 • Arabuluculuk pahalı bir yöntem midir?

  Arabuluculuk sürecinde taraflar, dava sürecinden farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmadıkları gibi, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi yargılama giderlerine de katlanmak zorunda değillerdir. Sadece, faaliyetin süresine ve niteliğine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ve masraf ödenir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa, aralarındaki anlaşma uyarınca avukatlarına da ücret ödeyebileceklerdir.

 • Arabuluculuk sürecindeki ücret ve masrafları kim karşılayacak?

  Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm ücret ve masrafları eşit olarak karşılayacaklardır.

 • Arabuluculuk süreci sonunda vardığım anlaşma benim için bağlayıcı mıdır?

  Evet, bağlayıcıdır. Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. Eğer, davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa gidilmiş ise, kuşkusuz ki yukarıdaki iş ve işlemler davaya bakan mahkemece yerine getirilecektir.

 • Mahkeme icra edilebilirlik şerhi verirken neye dikkat edecektir?

  Mahkeme; anlaşmanın ve içeriğinin, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebri icraya elverişli olup olmadığı yönünden inceleme yapacaktır.

 • Arabuluculuk yoluyla anlaştığımda avantajım nedir?

  Taraflar uyuşmazlık çözüm sürecine doğrudan doğruya katılırlar ve özellikle sonucun elde edilmesinde egemendirler,

  Uyuşmazlık çözüm sürecinde gizlilik ilkesi geçerli olduğu için, taraflar arasındaki ilişkiler zarar görmeden gelecekte de devam edebilir,

  Uyuşmazlıklar daha az giderle ve daha seri bir şekilde çözüme kavuşturulur,

  Tarafların haklılığından ziyade aralarındaki menfaatler dengesinin tekrar kurulması gözetilir; bir başka ifadeyle, geçmişi değil geleceği gözeten bir anlayış hakimdir,

  Her iki tarafın da tatmin edilmesini amaçlayan bir anlayış egemendir (kazan-kazan),

  Daha esnek ve daha ılımlı bir süreç olması dolayısıyla daha yaratıcı çözümler ortaya konulabilir,

  Uyuşmazlık konusu, uzman kişilerce incelenebilir ve değerlendirilebilir. Bu sayede taraflar üzerinde anlaşabilecekleri noktaları ve ortak paydaları daha rahat tespit eder.

 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

  http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5271.pdf

  Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23823&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=uzla%C5%9Ft%C4%B1rma

  Hazırlık aşamasında.

  Hazırlık aşamasında.

  Hazırlık aşamasında.

  4. Cadde 719’uncu Sokak No: 3
  Yıldızevler Mahallesi,

  Yıldız Çankaya, Ankara

  Tel: 0 312 441 43 50
  Tel: 0 533 129 39 61
  Tel: 0 533 129 39 62
  Faks: 0 312 441 36 43

  www.intes.org.tr
  intes@intes.org.tr

  GÖNDER
  ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
  T: 0 312 441 43 50 F: 0 312 441 36 43 ∙ İNTES@İNTES.ORG.TR
  © İNTES, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.